Category: 3. หะดีษ ริยาฎุซซอลิฮีน

366-368.ห้ามสาบานว่าจะเข้าเงียบ-ห้ามอ้างเชื้อสายไปยังผู้ที่ไม่ใช่บิดาและห้ามทาสอ้างไปยังคนที่ไม่ใช่นาย-คำเตือนต่อการทำสิ่งที่อัลลอฮฺและรอซูลห้ามไว้

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีน ดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถาน...

362-365.ห้ามเล่นไสยศาสตร์อย่างเด็ดขาด-ห้ามนำกุรอานเดินทางไปในดินแดนของผู้ปฏิเสธ-ห้ามใช้ภาชนะทองคำและเงิน-ห้ามผู้ชายใส่เสื้อผ้าที่มีสีหญ้าฝรั่น

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีน ดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถาน...

360-361.ห้ามยกยอผู้คนต่อหน้า…- อย่าออกจากเมืองที่มีโรคระบาด หรือเดินทางไปยังเมืองนั้น

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีน ดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถาน...

357-360.ห้ามใช้อาวุธชี้ไปยังมุสลิม…-ไม่ควรออกจากมัสญิดหลังอะซาน…-ไม่ควรปฏิเสธเครื่องหอม…-ห้ามยกยอผู้คนต่อหน้า

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีน ดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถาน...

355-356.ห้ามคนในเมืองดักซื้อสินค้าจากกองคาราวานนอกเมือง ห้ามตัดราคา ห้ามสู่ขอผู้หญิงที่มีผู้สู่ขออยู่ก่อนแล้ว…/ห้ามใช้จ่ายสิ้นเปลืองในสิ่งที่ชะรีอะฮฺไม่อนุมัติ…

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีน ดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถาน...

352-354.ห้ามปัสสาวะในน้ำนิ่ง/อย่าลำเอียงต่อลูกๆ/ห้ามการไว้ทุกข์ของผู้หญิงให้แก่ญาติใกล้ชิดที่เสียชีวิตเกิน 3 วัน ยกเว้นสามีของนาง 4 เดือน 10 วัน

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีน ดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถาน...

347-351.ห้ามนั่งบนหลุมฝังศพ/ห้ามสร้างอาคารถาวรเหนือหลุมฝังศพ/ห้ามทาสหนีนาย/ห้ามให้ความช่วยเหลือในเรื่องคดีอาญา/ห้ามขับถ่ายในทางสัญจร, ที่ร่มเงา และแหล่งน้ำ [1766-1771]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีน ดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถาน...

344-346.มักรูฮฺในการละหมาดสุนัตหลังจากอิกอมะฮฺแล้ว/มักรูฮฺเจาะจงถือศีลอดในวันศุกร์หรือละหมาดสุนัตในคืนวันศุกร์/ห้ามถือศีลอดติดต่อกันโดยไม่ละศีลอด [1759-1765]

344-346.มักรูฮฺในการละหมาดสุนัตหลังจากอิกอมะฮฺแล้ว/มักรูฮฺเจาะจงถือศีลอดในวันศุกร์หรือละหมาดสุนัตในคืนวันศุกร์/ห้ามถือศีลอดติดต่อกันโดยไม่ละศีลอด [1759-1765]

ตำราที่ใช้ : ดะลีลุ้ลฟาลิฮีน (อธิบาย ริยาฎุซซอลิฮีน) ดาวน์โหลดหนังสือดะลีลุ้ลฟาลิฮีน ดาวน์โหลดหนังสือริยาฎุซซอลิฮีน สถาน...