Category: 2. ปะริสัย บะฆี ซ่ากะลิยัน มุกัลลัฟฯ

สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้ที่ล่วงลับ [6] (หน้า 150-151)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

อัลลอฮฺนั้นจะทรงตอบรับบรรดาดุอาอฺ [1] (หน้า 151-152)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

อัลลอฮฺนั้นจะทรงตอบรับบรรดาดุอาอฺ [2] (หน้า 152)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

อัลลอฮฺนั้นทรงครอบครองทุกสรรพสิ่ง และทุกสรรพสิ่งนั้นต้องพึ่งพาพระองค์ (หน้า 152-154)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

อัลลอฮฺทรงกริ้วและทรงพอพระทัย ซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้าง [1] (หน้า 154-155)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

อัลลอฮฺทรงกริ้วและทรงพอพระทัย ซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้าง [2] (หน้า 155-156)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

อัลลอฮฺทรงกริ้วและทรงพอพระทัย ซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้าง [3] (หน้า 156-157)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

อัลลอฮฺทรงกริ้วและทรงพอพระทัย ซึ่งไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้าง [4] (หน้า 157)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และเราจะรักบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหมด… [1] (หน้า 157-158)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และเราจะรักบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหมด… [2] (หน้า 158-159)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และเราจะรักบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหมด… [3] (หน้า 159-160)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และเราจะรักบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหมด… [4] (หน้า 160)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และเราจะรักบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหมด… [5] (หน้า 160-161)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และเราจะรักบรรดาเศาะหาบะฮฺทั้งหมด… [6] (หน้า 161-162)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และเราจะยืนยันการเป็นเคาะลีฟะฮฺท่านแรกแก่ท่านอบูบักรฺ (ร.ฎ.)… [1] (หน้า 162-163)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และเราจะยืนยันการเป็นเคาะลีฟะฮฺท่านแรกแก่ท่านอบูบักรฺ (ร.ฎ.)… [2] (หน้า 163-164)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...