Category: 2. ปะริสัย บะฆี ซ่ากะลิยัน มุกัลลัฟฯ

ก่อฏอและก่อดัร :: สิ่งใดจะพลาดจากบ่าวก็จะไม่ประสบแก่บ่าว และสิ่งใดที่จะประสบแก่บ่าวก็ไม่ปรากฎว่าสิ่งนั้นจะพลาดจากบ่าว (หน้า 83)

ก่อฏอและก่อดัร :: สิ่งใดจะพลาดจากบ่าวก็จะไม่ประสบแก่บ่าว และสิ่งใดที่จะประสบแก่บ่าวก็ไม่ปรากฎว่าสิ่งนั้นจะพลาดจากบ่าว (หน้า 83)

ก่อฏอและก่อดัร :: ความรู้ของอัลลอฮฺนั้นสมบูรณ์มาก่อนแล้ว [1] (หน้า 83-84)

ก่อฏอและก่อดัร :: ความรู้ของอัลลอฮฺนั้นสมบูรณ์มาก่อนแล้ว [1] (หน้า 83-84)

ก่อฏอและก่อดัร :: ความรู้ของอัลลอฮฺนั้นสมบูรณ์มาก่อนแล้ว [2] (หน้า 84-85)

ก่อฏอและก่อดัร :: ความรู้ของอัลลอฮฺนั้นสมบูรณ์มาก่อนแล้ว [2] (หน้า 84-85)

ก่อฏอและก่อดัร :: การเชื่อในความรู้ของอัลลอฮฺอันสมบูรณ์มาก่อนแล้วนั้นคือส่วนหนึ่งจากหลักศรัทธา (หน้า 85-86)

ก่อฏอและก่อดัร :: การเชื่อในความรู้ของอัลลอฮฺอันสมบูรณ์มาก่อนแล้วนั้นคือส่วนหนึ่งจากหลักศรัทธา (หน้า 85-86)

ก่อฏอและก่อดัร :: โรคร้ายคือโรคแห่งความสงสัยในการกำหนดของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) (หน้า 86-88)

ก่อฏอและก่อดัร :: โรคร้ายคือโรคแห่งความสงสัยในการกำหนดของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) (หน้า 86-88)

อะรัชและกุรซี : อะรัชและกุรซีนั้นมีจริง (หน้า 88-89)

อะรัชและกุรซี : อะรัชและกุรซีนั้นมีจริง (หน้า 88-89)

อะรัชและกุรซี : พระองค์อัลลอฮฺนั้นไม่ทรงพึ่งพาอะรัชหรือสิ่งใด (หน้า 89-90)

อะรัชและกุรซี : พระองค์อัลลอฮฺนั้นไม่ทรงพึ่งพาอะรัชหรือสิ่งใด (หน้า 89-90)

อะรัชและกุรซี : พระองค์อัลลอฮฺนั้นทรงอยู่เหนืออะรัซและสรรพสิ่งทั้งปวง (หน้า 90-91)

อะรัชและกุรซี : พระองค์อัลลอฮฺนั้นทรงอยู่เหนืออะรัซและสรรพสิ่งทั้งปวง (หน้า 90-91)