Category: 2. ปะริสัย บะฆี ซ่ากะลิยัน มุกัลลัฟฯ

และเรายืนยันการเป็นเคาะลีฟะฮฺแก่ท่านอุมัร (ร.ฎ.) (หน้า 164-165)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และเรายืนยันการเป็นเคาะลีฟะฮฺแก่ท่านอุสมาน (ร.ฎ.) (หน้า 165-166)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และเรายืนยันการเป็นเคาะลีฟะฮฺแก่ท่านอาลี (ร.ฎ.) [1] (หน้า 166-167)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และเรายืนยันการเป็นเคาะลีฟะฮฺแก่ท่านอาลี (ร.ฎ.) [2] (หน้า 167)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และเรายืนยันการเป็นเคาะลีฟะฮฺแก่ท่านอาลี (ร.ฎ.) [3] (หน้า 167-168)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และพวกเขาคือบรรดาเคาะลีฟะฮฺที่ได้รับทางนำ [1] (หน้า 168-169)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และพวกเขาคือบรรดาเคาะลีฟะฮฺที่ได้รับทางนำ [2] (หน้า 169)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

เศาะหาบะฮฺ 10 ท่านที่ได้รับการแจ้งข่าวดีด้วยสวรรค์ [1] (หน้า 169-170)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

เศาะหาบะฮฺ 10 ท่านที่ได้รับการแจ้งข่าวดีด้วยสวรรค์ [2] (หน้า 170-171)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

เศาะหาบะฮฺ 10 ท่านที่ได้รับการแจ้งข่าวดีด้วยสวรรค์ [3] (หน้า 171)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

เศาะหาบะฮฺ 10 ท่านที่ได้รับการแจ้งข่าวดีด้วยสวรรค์ [4] (หน้า 171-172)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

เศาะหาบะฮฺ 10 ท่านที่ได้รับการแจ้งข่าวดีด้วยสวรรค์ [5] (หน้า 172-173)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

เศาะหาบะฮฺ 10 ท่านที่ได้รับการแจ้งข่าวดีด้วยสวรรค์ [6] (หน้า 173)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

การกล่าวถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺ, ภรรยาของท่านนบี (ซ.ล.) และบรรดาอะฮฺลุ้ลบัยต์ [1] (หน้า 174)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

การกล่าวถึงบรรดาเศาะหาบะฮฺ, ภรรยาของท่านนบี (ซ.ล.) และบรรดาอะฮฺลุ้ลบัยต์ [2] (หน้า 174-175)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

การกล่าวถึงบรรดาอุละมาอฺในยุคสะลัฟ… [EP.1] (หน้า 175)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...