Category: 2. ปะริสัย บะฆี ซ่ากะลิยัน มุกัลลัฟฯ

และหมู่คณะนั้นคือความสัจจริง การแตกแยกนั้นคือความหลงผิด… [EP.3] (หน้า 187-188)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และหมู่คณะนั้นคือความสัจจริง การแตกแยกนั้นคือความหลงผิด… [EP.4] (หน้า 188-189)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ (อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮา...

และศาสนาของอัลลอฮฺเนั้นหนึ่งเดียวในชั้นฟ้าและแผ่นดิน…[EP.1] (หน้า 189-190)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาว...

และศาสนาของอัลลอฮฺเนั้นหนึ่งเดียวในชั้นฟ้าและแผ่นดิน…[EP.2] (หน้า 190-191)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาว...

และศาสนาของอัลลอฮฺเนั้นหนึ่งเดียวในชั้นฟ้าและแผ่นดิน…[EP.3] (หน้า 191-192)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาว...

และศาสนาของอัลลอฮฺเนั้นหนึ่งเดียวในชั้นฟ้าและแผ่นดิน…[EP.4] (หน้า 192-193)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาว...

และศาสนาของอัลลอฮฺนั้นหนึ่งเดียวในชั้นฟ้าและแผ่นดิน…[EP.5] (หน้า 193)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาว...

กลุ่มต่างๆ ที่หลงผิด [EP.1] (หน้า 193-194)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาว...

กลุ่มต่างๆ ที่หลงผิด [EP.2] (หน้า 194)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาว...

กลุ่มต่างๆ ที่หลงผิด [EP.3] (หน้า 194-195)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาว...

กลุ่มต่างๆ ที่หลงผิด [EP.4] (หน้า 195-196)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาว...

กลุ่มต่างๆ ที่หลงผิด [EP.5] (หน้า 196-197)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาว...

กลุ่มต่างๆ ที่หลงผิด [EP.6] (หน้า 197-199)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ อธิบาย “อะกีดะฮฺ อัฏฏ่อฮาว...