Category: 2. ปะริสัย บะฆี ซ่ากะลิยัน มุกัลลัฟฯ

องค์ประกอบของอีหม่าน 6 ประการ [1]  (หน้า 106-107)

องค์ประกอบของอีหม่าน 6 ประการ [1] (หน้า 106-107)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 106-107) (อธิบาย “อะก...

องค์ประกอบของอีหม่าน 6 ประการ [2]  (หน้า 107)

องค์ประกอบของอีหม่าน 6 ประการ [2] (หน้า 107)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 107) (อธิบาย “อะกีดะฮ...

องค์ประกอบของอีหม่าน 6 ประการ [3]  (หน้า 107-108)

องค์ประกอบของอีหม่าน 6 ประการ [3] (หน้า 107-108)

  ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 107-108) (อธิบาย &#8...

เราศรัทธาต่อรูก่นอีหม่านทั้งหมด (หน้า 108-109)

เราศรัทธาต่อรูก่นอีหม่านทั้งหมด (หน้า 108-109)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 108-109) (อธิบาย “อะก...

บรรดามุอฺมินที่ทำบาปจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาล [1]  (หน้า 109-110)

บรรดามุอฺมินที่ทำบาปจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาล [1] (หน้า 109-110)

  ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 109-110) (อธิบาย &#8...

บรรดามุอฺมินที่ทำบาปจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาล [2]  (หน้า 110-111)

บรรดามุอฺมินที่ทำบาปจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาล [2] (หน้า 110-111)

  ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 110-111) (อธิบาย &#8...

บรรดามุอฺมินที่ทำบาปจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาล [3] (หน้า 111)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 111) (อธิบาย “อะกีดะฮ...

บรรดามุอฺมินที่ทำบาปจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาล [4] (หน้า 111-112)

  ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 111-112) (อธิบาย &#8...

บรรดามุอฺมินที่ทำบาปจะไม่อยู่ในนรกตลอดกาล [5] (หน้า 112-113)

  ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 112-113) (อธิบาย &#8...

เราเชื่อว่าอนุญาติให้ละหมาดตามหลังคนดีและคนชั่วจากชาวกิบละฮฺได้, และเชื่อว่าละหมาดให้แก่พวกเขาได้ (หน้า 113-114)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 113-114) (อธิบาย “อะก...

เราจะไม่ฮูก่มคนใดจากพี่น้องมุสลิมว่าขึ้นสวรรค์หรือลงนรก (หน้า 114-115)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 114-115) (อธิบาย “อะก...

เราจะไม่ฮูก่มกล่าวหาพี่น้องมุสลิมว่าเป็นกาเฟรฺ ตราบใดที่ไม่ปรากฏชัดเจน (หน้า 115)

ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 115) (อธิบาย “อะกีดะฮ...

เราไม่เชื่อว่าอนุมัติให้สังหารผู้ศรัทธา นอกจากผู้ที่จำเป็นเหนือเขา (หน้า 116)

  ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 116) (อธิบาย “...

เราจะไม่ออกจากการเชื่อฟังผู้นำ แม้ว่าพวกเขาจะอธรรมก็ตาม [1] (หน้า 116-117)

  ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 116-117) (อธิบาย &#8...

เราจะไม่ออกจากการเชื่อฟังผู้นำ แม้ว่าพวกเขาจะอธรรมก็ตาม [2] (หน้า 117)

    ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 117) (อธิบาย ...

เราจะไม่ออกจากการเชื่อฟังผู้นำ แม้ว่าพวกเขาจะอธรรมก็ตาม [3] (หน้า 117-118)

  ตำราที่ใช้ : ปะริสัย บาฆี เซอกะลิยัน มุกัลลัฟ อาตะว่า ซิมปูลัน อีหม่าน อะตัส มัซฮับสลัฟ(หน้า 117-118) (อธิบาย &#8...