Category: เก็บตกจากกิตาบ (ตำรา)

ส่วนหนึ่งจากคำกล่าวของอิมาม อะหฺมัด (ร.ฮ.)

1. “ดุนยาคือสถานแห่งการปฏิบัติ อาคิเราะฮฺคือสถานแห่งการตอบแทน ผู้ใดไม่เคยปฏิบัติ (ความดีอันใด) ณ ที่นี่ ผู้นั้นย่อ...

ส่วนหนึ่งจากข้อคิดเตือนใจของท่าน อบู อัด-ดัรฺดาอฺ (ร.ฎ.)

1. “พวกท่านจงแสวงหาความรู้ หากพวกท่านไร้ความสามารถ พวกท่านก็จงรักบรรดาผู้มีความรู้ หากพวกท่านไม่รักบรรดาผู้มีความรู้ พวก...

เครื่องหมายของการเตาบะฮฺ (สำนึกผิด) ที่ถูกตอบรับและถูกต้อง

เครื่องหมายของการเตาบะฮฺ (สำนึกผิด) ที่ถูกตอบรับและถูกต้อง

การเตาบะฮฺ (การสำนึกผิด) ที่ถูกตอบรับและถูกต้องสมบูรณ์ มีเครื่องหมาย (อะลามาต) บ่งชี้หลายประการ อาทิ 1) ภายหลังการเตาบะฮ...

ปัจจัยก่อเกิดความรู้ที่แตกฉาน

ปัจจัยก่อเกิดความรู้ที่แตกฉาน

อัล-ลามะฮฺ มุอัมมัด รอฆิบ อัฏ-ฏ็อบบาคฺ (ร.ฮ.) กล่าวว่า : ความรู้ต้องการปัจจัย 3 ประการ กล่าวคือ ทรัพย์สินของกอรูนหนึ่ง อ...

เครื่องหมายของโรคทางใจ

เครื่องหมายของโรคทางใจ

เครื่องหมายของโรคทางใจ คือการเบี่ยงเบนหัวใจจากอาหารที่มีประโยชน์และสอดคล้องสู่อาหารที่เป็นภัย และเกิดโทษ ตลอดจนการที่หัว...

ส่วนหนึ่งจากคำกล่าวของอิมาม อะลี (ร.ฎ.)

ส่วนหนึ่งจากคำกล่าวของอิมาม อะลี (ร.ฎ.)

“พึงทราบเถิด! แท้จริง อัล-ฟะกีฮฺ (ผู้เข้าใจหลักการของศาสนา) คือ ผู้ซึ่งไม่ทำให้ผู้คนสิ้นหวังจากพระเมตตาของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)...

มารยาทของการโต้เถียงเชิงวิชาการ

มารยาทของการโต้เถียงเชิงวิชาการ

มีชายคนหนึ่งมาหานักปราชญ์บางคนแล้วกล่าวว่า : ฉันต้องการโต้เถียงกับท่าน! นักปราชญ์ผู้นั้นกล่าวว่า : ท่านต้องกำหนดเงื่อนไข...

การนอนใน 3 เวลา

การนอนใน 3 เวลา

(الْعَيْلُوْلَةُ تُفْقِرُ) การนอนในช่วงแรกของกลางวัน (ตอนเช้า) จะทำให้ขัดสนจนยาก(الْغَيْلُوْ لَةُ تُسْقِمُ) การนอนในช่วง...

ผลที่ได้รับจากการเรียนรู้ศาสตร์แขนงต่างๆ

ผลที่ได้รับจากการเรียนรู้ศาสตร์แขนงต่างๆ

อิมามอัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) กล่าวว่า : “จงรู้เถิด แท้จริงผู้ใดศึกษาคัมภีร์อัล-กุรอาน ผู้นั้นย่อมมีความสำคัญในสายตาของผู้คน ...

นัยที่แฝงอยู่ในการขอดุอาอฺ

นัยที่แฝงอยู่ในการขอดุอาอฺ

อบุลวะฟาอฺ อะลี อิบนุ อะกีล อัล-บัฆดาดียฺ (เสียชีวิต ฮ.ศ. 513) กล่าวว่า : แน่แท้ พระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ทรงส่งเสริมให้ขอด...

ชนิดของความรัก

ชนิดของความรัก

ความรัก (อัลมะฮับฺบะฮฺ) นั้นมี 4 ชนิด ซึ่งจำเป็นต้องแยกแยะ ดังนี้       1. มะฮับฺบะตุ้ลลอฮฺ (รั...

บาปใหญ่ (กะบาอิรฺ)

บาปใหญ่ (กะบาอิรฺ)

อบูฏอลิบ อัลมักกีย์ กล่าวว่า : ฉันได้รวบรวมบรรดาบาปใหญ่ (กะบาอิรฺ) จากบรรดาคำกล่าวของเหล่าซอฮาบะฮฺ ฉันก็พบว่ามันมี 4 อย่...

ศัตรูของมนุษย์

ศัตรูของมนุษย์

สำหรับมนุษย์มีศัตรูอยู่ 2 ประเภท  กล่าวคือ  (หนึ่ง)  ศัตรูภายนอก  คือ  บรรดาผู้ปฏิเสธ (สอง)&nbs...

ผลร้ายของความอิจฉา

ผลร้ายของความอิจฉา

ความอิจฉาริษยานั้นมีผลร้ายอันมากมาย อาทิเช่น * ความอิจฉาริษยาคือความรังเกียจต่อการลิขิตของพระเจ้า * ความอิจฉาริษยาคือการ...

อย่าโกรธ

อย่าโกรธ

ศาสดาอีซา (อ.ล.) ได้กล่าวกับศาสดายะฮฺยา บุตรศาสดาซะกะรียา (อ.ล.) ว่า : ฉันขอบอกให้ท่านได้รู้ความรู้อันยังประโย...