Category: สารพันบรรยาย

ครูคือผู้ให้

การอบรมเสริมประสิทธิภาพคณะครูโรงเรียนท่าอิฐศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารอับดิ้ลละห์ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

การเลือกคณะเรียน และการหาความรู้นอกบทเรียน (นักเรียนทุน ม.อัลอัซฮัร)

ปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2560 ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ คลอง...

การเท่าทันความหลากหลายในสังคม

โครงการ “นาซีฮัตออนทัวร์” กิจกรรมอบรมแกนนำเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ กรมการศาสนา เพื...

อิสลามกับสิ่งแวดล้อม

อิสลามกับสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายภาคประชาชนช่วยกันอนุรักษ์คลองแสนแสบ ดาวน์โหลดไฟล์เสียง