Category: คติชาติพันธุ์นิยม

ภาคผนวก : 3. การเสียชีวิตแบบชะฮีด (มรณะสักขี)

ภาคผนวก : 3. การเสียชีวิตแบบชะฮีด (มรณะสักขี)

        3.1 นิยามคำว่า “ชะฮีด” และความหมาย        คำว่า “ชะฮีด” มาจากคำกริยาในภาษาอาหรับว่า ชะฮิด้า (شَهِدَ) หมายถึง บอก...

ภาคผนวก : 2. การสาบาน (ซุมเปาะฮฺ)

ภาคผนวก : 2. การสาบาน (ซุมเปาะฮฺ)

        การสาบาน เรียกตามศัพท์เฉพาะในศาสนาอิสลามว่า อัลยะมีนหรืออัลฮัลฟฺ (เรียก ตามภาษายาวี ว่า ซุมเปาะฮฺ) คำว่า ยะมีน (...

ภาคผนวก : 1. การญิฮาดตามหลักการอิสลาม

ภาคผนวก : 1. การญิฮาดตามหลักการอิสลาม

        1.1  คำนิยามและความหมายของ “การญิฮาด”        คำนิยามตามหลักภาษา : คำว่า “ญิฮาด” เป็นคำอาการนาม (مصدر) มาจาก คำกร...

การญิฮาด

การญิฮาด

        การญิฮาด ซึ่งศาสนาอิสลามได้บัญญัติเอาไว้ในอดีต มีเป้าหมายชัดเจน คือ การทำลายหรือขจัดบรรดาอุปสรรคทางด้านวัตถุทั้ง...

สงครามประเพณีระหว่างสยาม-ปัตตานี

สงครามประเพณีระหว่างสยาม-ปัตตานี

        นับแต่ชั้นกรุงศรีอยุธยา สยามกับปัตตานีดารุสสลามได้มีสงครามติดพันระหว่างกัน หลายครั้ง อาทิเช่น ในปีค.ศ.1603, (ตรง...

ประวัติศาสตร์ปัตตานีดารุสสลาม

ประวัติศาสตร์ปัตตานีดารุสสลาม

        คำว่า “ปัตตานี ดารุสสลาม” (فطانى د ارالسلام) ซึ่งมีความหมายว่า “ปัตตานี นครรัฐแห่งสันติภาพ” ได้ถูกเรียกขานภายหลั...

คติชาติพันธุ์นิยม

คติชาติพันธุ์นิยม

        คำว่า “คตินิยม” เป็นคำนามหมายถึง แบบอย่างความคิดเห็น ความเชื่อ หรือวิธีการคิดรวมกันที่เป็นลักษณะของกลุ่มชน เช่น ...