Category: 9. กิตาบ อัล-กะบาอิร

บาปใหญ่ : 36.ไม่ระมัดระวังในการล้างปัสสาวะ

บาปใหญ่ : 36.ไม่ระมัดระวังในการล้างปัสสาวะ

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ   ด...

บาปใหญ่ : 35.มุฮัลลิ้ล (จีนอบูตอ)

บาปใหญ่ : 35.มุฮัลลิ้ล (จีนอบูตอ)

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ   ด...

บาปใหญ่ : 34.สามีที่ไม่หึงหวงภรรยา…

บาปใหญ่ : 34.สามีที่ไม่หึงหวงภรรยา…

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ   ด...

บาปใหญ่ : 33.การเลียนแบบเพศตรงข้าม

บาปใหญ่ : 33.การเลียนแบบเพศตรงข้าม

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ   ด...

บาปใหญ่ : 32.การรับสินบน

บาปใหญ่ : 32.การรับสินบน

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ   ด...

บาปใหญ่ : 31.กอฎีที่เป็นคนชั่ว

บาปใหญ่ : 31.กอฎีที่เป็นคนชั่ว

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ   ด...

บาปใหญ่ : 30.การพูดโกหก [EP.2]

บาปใหญ่ : 30.การพูดโกหก [EP.2]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ   ด...

บาปใหญ่ : 30.การพูดโกหก [EP.1]

บาปใหญ่ : 30.การพูดโกหก [EP.1]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ   ด...

บาปใหญ่ : 29.การฆ่าตัวตาย

บาปใหญ่ : 29.การฆ่าตัวตาย

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ   ด...

บาปใหญ่ : 28.การบริโภคสิ่งต้องห้าม [EP.2]

บาปใหญ่ : 28.การบริโภคสิ่งต้องห้าม [EP.2]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ   ...

บาปใหญ่ : 28.การบริโภคสิ่งต้องห้าม [EP.1]

บาปใหญ่ : 28.การบริโภคสิ่งต้องห้าม [EP.1]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ   ...

บาปใหญ่ : 27.การขูดรีดภาษี

บาปใหญ่ : 27.การขูดรีดภาษี

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ   ...

บาปใหญ่ : 26.อัซซุลมฺ (การซฺอเหล่ม) [EP.3]

บาปใหญ่ : 26.อัซซุลมฺ (การซฺอเหล่ม) [EP.3]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 26.อัซซุลมฺ (การซฺอเหล่ม) [EP.2]

บาปใหญ่ : 26.อัซซุลมฺ (การซฺอเหล่ม) [EP.2]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 26.อัซซุลมฺ (การซฺอเหล่ม) [EP.1]

บาปใหญ่ : 26.อัซซุลมฺ (การซฺอเหล่ม) [EP.1]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 25.การสาบานเท็จ

บาปใหญ่ : 25.การสาบานเท็จ

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...