Category: 9. กิตาบ อัล-กะบาอิร

บาปใหญ่ : 23-24.การลักโขมยและการปล้น

บาปใหญ่ : 23-24.การลักโขมยและการปล้น

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 22.ยักยอกทรัพย์สงคราม

บาปใหญ่ : 22.ยักยอกทรัพย์สงคราม

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 21.กล่าวหาผู้อื่นว่าทำซินา [2]

บาปใหญ่ : 21.กล่าวหาผู้อื่นว่าทำซินา [2]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 21.กล่าวหาผู้อื่นว่าทำซินา [1]

บาปใหญ่ : 21.กล่าวหาผู้อื่นว่าทำซินา [1]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 20.เล่นการพนัน [2]

บาปใหญ่ : 20.เล่นการพนัน [2]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 20.เล่นการพนัน [1]

บาปใหญ่ : 20.เล่นการพนัน [1]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 19.การดื่มสุรา [4]

บาปใหญ่ : 19.การดื่มสุรา [4]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 19.การดื่มสุรา [3]

บาปใหญ่ : 19.การดื่มสุรา [3]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 19.การดื่มสุรา [2]

บาปใหญ่ : 19.การดื่มสุรา [2]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 19.การดื่มสุรา [1]

บาปใหญ่ : 19.การดื่มสุรา [1]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 18.การเป็นพยานเท็จ

บาปใหญ่ : 18.การเป็นพยานเท็จ

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 17.การตะกับโบรฺ, การโอ้อวด, หยิ่งยโส, การลำพอง [2]

บาปใหญ่ : 17.การตะกับโบรฺ, การโอ้อวด, หยิ่งยโส, การลำพอง [2]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 17.การตะกับโบรฺ, การโอ้อวด, หยิ่งยโส, การลำพอง [1]

บาปใหญ่ : 17.การตะกับโบรฺ, การโอ้อวด, หยิ่งยโส, การลำพอง [1]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ   สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 16.ผู้นำที่อธรรม [2]

บาปใหญ่ : 16.ผู้นำที่อธรรม [2]

 ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนห...

บาปใหญ่ : 16.ผู้นำที่อธรรม [1]

บาปใหญ่ : 16.ผู้นำที่อธรรม [1]

 ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนห...

บาปใหญ่ : 15.การหนีทัพ ตอนออกศึก

บาปใหญ่ : 15.การหนีทัพ ตอนออกศึก

 ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนห...