Category: 9. กิตาบ อัล-กะบาอิร

บาปใหญ่ : 14.โกหกต่ออัลลอฮฺและรสูล

บาปใหญ่ : 14.โกหกต่ออัลลอฮฺและรสูล

 ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนห...

บาปใหญ่ : 13. กินทรัพย์เด็กกำพร้า [2]

บาปใหญ่ : 13. กินทรัพย์เด็กกำพร้า [2]

  ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 13. กินทรัพย์เด็กกำพร้า [1]

บาปใหญ่ : 13. กินทรัพย์เด็กกำพร้า [1]

  ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 12. กินดอกเบี้ย

บาปใหญ่ : 12. กินดอกเบี้ย

  ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 11. ลิว๊าฏ รักร่วมเพศ [3]

บาปใหญ่ : 11. ลิว๊าฏ รักร่วมเพศ [3]

  ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 11. ลิว๊าฏ รักร่วมเพศ [2]

บาปใหญ่ : 11. ลิว๊าฏ รักร่วมเพศ [2]

  ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 11. ลิว๊าฏ รักร่วมเพศ [1]

บาปใหญ่ : 11. ลิว๊าฏ รักร่วมเพศ [1]

  ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 10. ซินา การผิดประเวณี ตอนที่ 3

บาปใหญ่ : 10. ซินา การผิดประเวณี ตอนที่ 3

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหล...

บาปใหญ่ : 10. ซินา การผิดประเวณี ตอนที่ 2

บาปใหญ่ : 10. ซินา การผิดประเวณี ตอนที่ 2

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหล...

บาปใหญ่ : 10. ซินา การผิดประเวณี ตอนที่ 1

บาปใหญ่ : 10. ซินา การผิดประเวณี ตอนที่ 1

  ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 9. การตัดสัมพันธ์เครือญาติ

บาปใหญ่ : 9. การตัดสัมพันธ์เครือญาติ

  ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 8. การเนรคุณต่อพ่อแม่ [3 จบ]

บาปใหญ่ : 8. การเนรคุณต่อพ่อแม่ [3 จบ]

  ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 8. การเนรคุณต่อพ่อแม่ [2]

บาปใหญ่ : 8. การเนรคุณต่อพ่อแม่ [2]

  ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 8. การเนรคุณต่อพ่อแม่ [1]

บาปใหญ่ : 8. การเนรคุณต่อพ่อแม่ [1]

  ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...

บาปใหญ่ : 6. ละทิ้งการถือศิลอด /  7. ละทิ้งการประกอบพิธีฮัจย์

บาปใหญ่ : 6. ละทิ้งการถือศิลอด / 7. ละทิ้งการประกอบพิธีฮัจย์

 ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนห...

บาปใหญ่ : 5. การละทิ้งการจ่ายซะกาต

บาปใหญ่ : 5. การละทิ้งการจ่ายซะกาต

  ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ  (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ) ดาวน์โหลดกิตาบอัล-กะบาอิรฺ สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวน...