Category: 1. ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ

ซูเราะฮฺอัลฟาติหะฮฺ อายะฮฺที่ 1-3

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...