Category: อบรมนักศึกษาผู้ใหญ่ (บางปลา)

อะกีดะฮฺ : “สวรรค์” [EP. 4] : บุคคลสุดท้ายที่จะได้เข้าสวรรค์

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนเมษายน 2560 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

อะกีดะฮฺ : “สวรรค์” [EP. 3] : ผู้ศรัทธาจะได้ออกจากนรกและเข้าสู่สวรรค์

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนมีนาคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

อะกีดะฮฺ : “สวรรค์” [EP. 2] : ผู้ที่เข้าสวรรค์โดยไม่มีการไต่สวน

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

อะกีดะฮฺ : “สวรรค์” [EP. 1] : ลักษณะของสวรรค์และชาวสวรรค์

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนมกราคม 2560 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

อะกีดะฮฺ : “นรก” [EP.6] : การลงทันฑ์ในนรก และสิ่งที่จะป้องกันจากไฟนรก

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

อะกีดะฮฺ : “นรก” [EP. 4] : ผู้ที่เป็นชาวนรก และการกระทำที่นำไปสู่การเป็นชาวนรก

อะกีดะฮฺ : “นรก” [EP. 4] : ผู้ที่เป็นชาวนรก และการกระทำที่นำไปสู่การเป็นชาวนรก

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

อะกีดะฮฺ : เรื่อง “นรก” [EP. 3]

อะกีดะฮฺ : เรื่อง “นรก” [EP. 3]

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนมีนาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

อะกีดะฮฺ : เรื่อง “นรก” [EP. 2]

อะกีดะฮฺ : เรื่อง “นรก” [EP. 2]

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

อะกีดะฮฺ : เรื่อง “นรก” [EP. 1]

อะกีดะฮฺ : เรื่อง “นรก” [EP. 1]

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 25 : การชั่งความดีความชั่ว และสะพานศิร็อฏ]

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 25 : การชั่งความดีความชั่ว และสะพานศิร็อฏ]

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 24 : การสอบสวน และการตอบแทน EP.2]

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ตอนที่ 24 : การสอบสวน และการตอบแทน EP.2]

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง