Category: กฎหมายอิสลามเบื้องต้น

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

1. สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับแห่งประเทศไทย , พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฺพร้อมความหมายภาษาไทย ; ศูนย์กษัตริย์ ฟะฮัด เพื่อการพิมพ...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระบบอิสลาม

ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับปัจจัยเหตุหลายประการ ซึ่งแต่ละปัจจัยเหตุล้วนแต่มีความสัมพันธ์ทั้งในเช...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : ระบบสหกรณ์อิสลาม

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : ระบบสหกรณ์อิสลาม

1. สหกรณ์อิสลามหมายถึงคณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของศาสนาอิสล...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : ธนาคารอิสลาม

ธนาคาร หมายถึง นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายบริษัท หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อว่า ธนาคาร ซึ่งประกอบธุ...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายตามศาสนบัญญัติ

ศาสนาอิสลามได้อนุมัติพร้อมกับส่งเสริมให้ชาวมุสลิมมีความงดงามในบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดีตลอดจนการประดับตบแต่งเรืองร่างด...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค

ความหมายคำว่า “อุปโภค” เป็นคำกริยา หมายถึง เอามาใช้สอยให้เกิดประโยชน์ ส่วนคำว่า “บริโภค” นั้นเป็นคำกริยาเช่นกัน มีความหม...

หมวดการมอบฉันทะ

หมวดการมอบฉันทะ

ความหมาย การมอบฉันทะ เรียกในภาษาอาหรับว่า อัล-วะกาละฮฺ (اَلْوَكَالَةُ) ตามหลักภาษา หมายถึง การไว้ธุระด้วยความวางใจหรือกา...

หมวดการยกให้และการอุทิศ : การอุทิศ

ความหมาย การอุทิศเรียกในภาษาอาหรับว่า อัล-วักฟุ (اَلْوَقْفُ) ตามหลักภาษาหมายถึง การหยุด, การกักขัง ในหลักศาสนา หมายถึง ก...

หมวดการยกให้และการอุทิศ : การยกให้

หมวดการยกให้และการอุทิศ : การยกให้

การยกให้ เรียกในภาษาอาหรับว่า อัล-ฮิบะฮฺ (اَلْهِبَة) ตามหลักภาษา หมายถึง ของขวัญที่มีผู้ยกให้ โดยผู้รับไม่เคยมีกรรมสิทธิ...

หมวดการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ : การหุ้นส่วน

การหุ้นส่วน เรียกในภาษาอาหรับว่า อัช-ชะริกะฮฺ (اَلشَّرِكَةُ) มีความหมายตามหลักภาษาว่า การเข้าร่วมกัน จะโดยมีข้อตกลงหรือไ...

หมวดการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ : การจำนำ จำนอง

หมวดการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ : การจำนำ จำนอง

การจำนำ จำนอง การจำนำ จำนอง เรียกในภาษาอาหรับว่า อัร-เราะฮฺนุ (اَلرَّهْنُ) หมายถึง การที่ลูกหนี้นำหลักทรัพย์ไปวางแก่เจ้า...

หมวดการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ : การประกันภัย (อัต-ตะอฺมีน)

หมวดการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ : การประกันภัย (อัต-ตะอฺมีน)

เนื้อหาของหมวดนี้จะกล่าวถึงการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นหมวด ดังนี้ หมวดการประกันภัย (อัตตะอฺมีน) หมวดการจำนำ จ...

หมวดว่าด้วยลักษณะการซื้อขาย-แลกเปลี่ยน : การแลกเปลี่ยน

หมวดว่าด้วยลักษณะการซื้อขาย-แลกเปลี่ยน : การแลกเปลี่ยน

โดยหลักศาสนบัญญัติ  อนุมัติให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของได้  ถ้าการแลกเปลี่ยนนั้นปลอดจากเรื่องดอกเบี้ย&n...

หมวดว่าด้วยลักษณะการซื้อขาย-แลกเปลี่ยน : การซื้อขาย

การซื้อขาย ในภาษาอาหรับเรียกการซื้อขายว่า อัล-บัยอฺ (اَلْبَيْعُ) ตามหลักภาษา หมายถึง การแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ...