Category: กฎหมายอิสลามเบื้องต้น

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

1. สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับแห่งประเทศไทย , พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฺพร้อมความหมายภาษาไทย ; ศูนย์กษัตริย์ ฟะฮัด เพื่อการพิมพ...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระบบอิสลาม

ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับปัจจัยเหตุหลายประการ ซึ่งแต่ละปัจจัยเหตุล้วนแต่มีความสัมพันธ์ทั้งในเช...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : ระบบสหกรณ์อิสลาม

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : ระบบสหกรณ์อิสลาม

1. สหกรณ์อิสลามหมายถึงคณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของศาสนาอิสล...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : ธนาคารอิสลาม

ธนาคาร หมายถึง นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายบริษัท หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อว่า ธนาคาร ซึ่งประกอบธุ...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายตามศาสนบัญญัติ

ศาสนาอิสลามได้อนุมัติพร้อมกับส่งเสริมให้ชาวมุสลิมมีความงดงามในบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดีตลอดจนการประดับตบแต่งเรืองร่างด...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค

ความหมายคำว่า “อุปโภค” เป็นคำกริยา หมายถึง เอามาใช้สอยให้เกิดประโยชน์ ส่วนคำว่า “บริโภค” นั้นเป็นคำกริยาเช่นกัน มีความหม...

หมวดการมอบฉันทะ

หมวดการมอบฉันทะ

ความหมาย การมอบฉันทะ เรียกในภาษาอาหรับว่า อัล-วะกาละฮฺ (اَلْوَكَالَةُ) ตามหลักภาษา หมายถึง การไว้ธุระด้วยความวางใจหรือกา...