Category: กฎหมายอิสลามเบื้องต้น

ลักษณะอาญาและบทลงโทษในกฎหมายอิสลาม : 8. การละทิ้งการละหมาด

ความสำคัญของการละหมาด การละหมาด  (อัศ-ศ่อลาฮฺ)  ถือเป็นเครื่องสำแดงความเป็นอิสลามอันดับแรกในวิถีชีวิตของชนมุสล...

ลักษณะอาญาและบทลงโทษในกฎหมายอิสลาม : 7. ข้อห้ามเกี่ยวกับการใส่ร้าย

ลักษณะอาญาและบทลงโทษในกฎหมายอิสลาม : 7. ข้อห้ามเกี่ยวกับการใส่ร้าย

การใส่ร้าย  เรียกในภาษาอาหรับว่า  อัล-กอซฺฟ์  (اَلْقَذْفُ)  ซึ่งมีความหมายตามหลักภาษาว่า  การขว...

ลักษณะอาญาและบทลงโทษในกฎหมายอิสลาม : 5. การดื่มสุรา

ในภาษาอาหรับเรียกสุราว่า อัล-คอมรุ้ اَلْخَمْرُ  นักวิชาการกฏหมายอิสลามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า สุรา (อัล-คอมรุ้) หมายถึง เค...

ลักษณะอาญาและบทลงโทษในกฎหมายอิสลาม : 4. รักร่วมเพศ (อัล-ลิวาฏ)

ลักษณะอาญาและบทลงโทษในกฎหมายอิสลาม : 4. รักร่วมเพศ (อัล-ลิวาฏ)

อัล-ลิวาฎ (اَللِّوَاطُ)  หมายถึง การสมสู่กันระหว่างชายกับชาย หรือระหว่างชายกับหญิงที่มิใช่ภรรยาของตนทางทวารหนัก การ...

ลักษณะอาญาและบทลงโทษในกฎหมายอิสลาม : 3. การผิดประเวณี (ล่วงละเมิดทางเพศ)

การผิดประเวณี เรียกในภาษาอาหรับว่า อัซ-ซินา (اَلزِّنَا) หมายถึง การสมสู่ระหว่างชายหญิงที่มิใช่คู่สมรสของตนเอง ไม่ว่าจะเป...

ลักษณะอาญาและบทลงโทษในกฎหมายอิสลาม : 2. การลักทรัพย์หรือโจรกรรม

การลักทรัพย์หรือโจรกรรม เรียกในภาษาอาหรับว่า อัสสะริเกาะฮฺ (اَلسَّرِقَةُ)ตามหลักภาษาหมายถึง การเอาทรัพย์สินโดยไม่เปิดเผย...

ลักษณะอาญาและบทลงโทษในกฎหมายอิสลาม : 1. การฆาตกรรม

กฎหมายอิสลามลักษณะอาญา หมายถึง กฎหมายที่กำหนดลักษณะของการกระทำที่ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง และกำหนดบทลงโทษทางอาญาสำหรับคว...

มรดกและการแบ่งมรดก

ความหมายและความสำคัญ มรดก คือ ทรัพย์สินหรือสิทธิที่ผู้ตายได้ทิ้งไว้ ซึ่งทายาทโดยชอบธรรมมีสิทธิได้รับด้วยการสิ้นชีวิตของผ...

กฎหมายอิสลาม : ว่าด้วยครอบครัวและมรดก

กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว เรียกในภาษาอาหรับว่า อะฮฺกาม-อัลอุสเราะฮฺ (أَحْكَامُ الأُسْرَةِ) หมายถึง บรรดาหลักการที่เกี่...

คุณค่าองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ในศาสนาอิสลาม

คุณค่าองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ในศาสนาอิสลาม

       ศาสนาอิสลาม มีองค์ประกอบหลัก 5 ประการเรียกในภาษาอาหรับว่า “อัรฺกานุลฺ-อิสลาม” ได้แก่ &nb...

กฎหมายอิสลามเบื้องต้น : ความเป็นมาและความสำคัญของกฎหมายอิสลาม

นัยของหลักนิติธรรมอิสลาม (อัชชะรีอะฮฺ อัลอิสลามี่ยะฮฺ) และกฎหมายอิสลาม (อัลฟิกฮุ้ล อิสลามีย์)          หลักนิติธรรมอิสลา...