Category: ความรู้จากอัล-กุรอาน

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 16-17

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 16-17

ความรู้จากอัล-กุรอานอธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 16-17 อายะฮฺที่ 16-17 ตอนที่ 1/2 อายะฮฺที่ 16-17 ตอนที่ 2/2

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 12-15

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 12-15

ความรู้จากอัล-กุรอานอธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 12-15 อายะฮฺที่ 12-15 ตอนที่ 1/4 อายะฮฺที่ 12-15 ตอนที่ 2/4 อาย...

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ |  อัสบาบุนนุซูล, บะยาน อายะฮฺที่ 1-3

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ | อัสบาบุนนุซูล, บะยาน อายะฮฺที่ 1-3

สถานที่ : มัสญิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่า สวนหลวง กรุงเทพฯ  

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 6-11

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 6-11

ความรู้จากอัล-กุรอานอธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 6-11 อายะฮฺที่ 6-11 ตอนที่ 1/5 อายะฮฺที่ 6-11 ตอนที่ 2/5 อายะฮฺ...

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 1-5 (สรุป)

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 1-5 (สรุป)

ความรู้จากอัล-กุรอานอธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | สรุป อายะฮฺที่ 1-5  

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ | บทนำ

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ | บทนำ

สถานที่ : มัสญิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่า สวนหลวง กรุงเทพฯ  

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 3-5

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 3-5

ความรู้จากอัล-กุรอานอธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 3-5  

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 1-2

อธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 1-2

ความรู้จากอัล-กุรอานอธิบายซูเราะฮฺ อัล-มัลกฺ | อายะฮฺที่ 1-2