Category: ความเป็นมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย

มัสยิดกะมาลุ้ลอิสลาม ทรายกองดิน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพสกนิกรชาวไทยมุสลิม

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพศิรินทรา พระบรมรา...

คลองแสนแสบและบรรพชนมุสลิมเชื้อสายต่างๆ

คลองแสนแสบ คือ ลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติบรรพชนมุสลิมในยุครัตนโกสินทร์ หากคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ...

ประชาคมมุสลิมเชื้อสายจามจากเมืองเขมร

ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สยามได้ทำสงครามกับเขมรถึง ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๓๑๒ ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๓๑๔ แล...

ประชาคมมุสลิมจากหัวเมืองมลายู ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ประชาคมมุสลิมจากหัวเมืองมลายู ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

สงครามประเพณีระหว่างสยามในยุคต้นกรุงศรีอยุธยากับหัวเมืองมลายู อันมีนครรัฐปัตตานีดารุสสลามเป็นศูนย์กลางเกิดขึ้นอยู่หลายคร...

ศาสนาอิสลามในยุครัตนโกสินทร์

การตั้งชุมชนของประชาคมมุสลิมในยุครัตนโกสินทร์ มีความเกี่ยวเนื่องกับการตั้งชุมชนมาแต่เก่าก่อนการสถาปนากรุงเทพมหานครหรือกร...

มัสยิดกุฎีต้นสนหลังเก่า

ศาสนาอิสลามในสมัยกรุงธนบุรี

เมื่อ กรุงศรีอยุธยาแตกแล้ว ชาวไทยหลายพวกรวมทั้งมุสลิมด้วย จำนวนมากก็อพยพลงมาทางใต้ของกรุงศรีอยุธยาตามลำน้ำเจ้าพระยา พวกม...

กุฎีใหญ่ (หรือกุฎีบางกอกใหญ่หรือมัสยิดต้นสน) หลังปัจจุบัน

ศาสนสถานนาม “กุฎี” ในฝั่งธนบุรีและกรุงเก่า

คำว่า “กุฎี” ลางทีเขียนเป็น กระดี, กะดี และกะฎี สันนิษฐานว่า น่าจะมีรากศัพท์มาจากภาษาเปอร์เซียที่หยิบยืมมาใช้แต่อดีต ส่ว...

ประชาคมมุสลิมตามหัวเมืองบนเส้นทางการค้านอกกรุงศรีอยุธยา

นอกจากกรุงศรีอยุธยาแล้ว มุสลิมยังตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเมืองที่มีความสำคัญบนเส้นทางการค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมืองที่อยู่ชายฝั่...

ภาพเขียนชาวแขกเทศในสมัยอยุธยา

ประชาคมมุสลิมในกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาเป็น “ศูนย์กลางการค้านานาชาติ” ที่พ่อค้าจากตะวันออกและตะวันตกมาพบปะแลกเปลี่ยนสินค้า ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ ...

ศาสนาอิสลามในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ชาวสยามเรียกชาวมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ โดยรวม ๆ ว่า “แขก” ดังมีหลักฐานอยู่ในกฎมณเฑียรบาลที่กล่าวถึงชนกลุ่มต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ใ...

บานหน้าต่างพระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีภาพเขียนชาวต่างประเทศ ชาติต่างๆ

ศาสนาอิสลามในสมัยสุโขทัย

{jcomments on}ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ไม่มีเมืองใดเป็นราชธานีที่เป็นศูนย์กลางทางการเมืองและการปกครองของประเทศ แต่บ้านเมืองแ...

ศาสนาอิสลามในน่านเจ้า

{jcomments on} อาณาจักรน่านเจ้ามีอาณาเขตกว้างขวาง คือเขตมณฑลยูนนานทั้งหมดรวมแคว้นสิบสองปันนาด้วย กล่าวคือ ทิศเหนือจดมณฑล...

ความเป็นมาของศาสนาอิสลามในประเทศไทย

ศาสนาอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัด (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) ศาสดาประกาศกท่านสุดท้ายได้รับวิวรณ์ (อัลวะฮฺยุ) จากเอกองค์พระ...