Category: อัล-กุรอานกับคริสตชน

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 10 “คุณลักษะของพระเจ้า, เรื่องราวของโนอาห์ และอับราฮัม”

คัมภีร์อัล-กุรอานได้กล่าวถึงคุณลักษณะและพระนามของเอกองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) เอาไว้โดยละเอียดและชัดเจนโดยคุณลักษณะของพระองค์นั...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 9 “นักบุญเปาโล” ผู้เปลี่ยนโฉมคริสต์ศาสนา

สำหรับชาวมุสลิมแล้ว ทุกคนศรัทธาในความเป็นศาสนทูตของอัล-มะสีหฺ อีซา บุตรมัรยัม (อ.ล.) และศรัทธาว่าพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) เ...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 8 อัครสาวกสิบสองคนของพระเยซูคริสต์

อัครสาวกสิบสองคนของพระเยซูคริสต์ คัมภีร์อัล-กุรอานได้ระบุถึงบรรดาอัครสาวกของอัล-มะสีหฺ อีซา บุตร มัรยัม (อ.ล.) ว่า &#822...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 7

พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้ระบุเรื่องราวภายหลังการจับกุมตัวพระเยซูคริสต์ (ซึ่งอัล-กุรอานได้หักล้างความเชื่อนี้ว่าไม่เป็นความจ...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 6

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ คัมภีร์อัล-กุรอานได้หักล้างความเชื่อของชาวยิวและคริสตชนที่ว่า อัล-มะสีหฺ อีซา (พระเยซูคริ...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 5

คัมภีร์อัล-กุรอานได้ระบุถึงปาฏิหาริย์ (มุอฺญิซาต) ที่พระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ทรงประทานแก่ อัล-มะสีหฺ อีซา บุตร มัรยัม (...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 4

การประกาศข่าวอันประเสริฐของอัล-มีสีหฺ อีซา บุตรมัรยัม ถึงการมาของศาสนทูตท่านสุดท้าย พระองค์อัลลอฮฺ (พระผู้ทรงบริสุทธิ์แล...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 3

สถานภาพของพระนางมัรยัม (มารีย์) ชาวคริสต์บางนิกายเชื่อว่า พระแม่มารีย์ (มัรยัม) เป็นพระมารดาของพระเป็นเจ้าคือ พระเยซูคริ...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 2

อัล-มะสีหฺ อีซา บุตรของมัรยัมกับอาดัม บิดาแห่งมุนษยชาติ คัมภีร์อัล-กุรอาน (The Holy Koran) ได้ประกาศอย่างชัดเจนแก่มนุษยโ...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 1

ศัพท์แสงและความหมายที่เกี่ยวข้อง ศัพท์แสงและความหมายที่เกี่ยวข้องในคัมภีร์อัล-กุรอาน เรียกขาน “คริสตชน” ในนาม “อัน-นะศอร...