Category: สัจจพยากรณ์ ที่ได้รับการคัดสรร

การเสียชีวิตของท่านอัล-หุสัยนฺ อิบนุ อะลี อิบนิ อบีฏอลิบ (ร.ฎ.)

การเสียชีวิตของท่านอัล-หุสัยนฺ อิบนุ อะลี อิบนิ อบีฏอลิบ (ร.ฎ.)

ความวุ่นวาย (ฟิตนะฮฺ) จะมาจากทางทิศตะวันออกซึ่งเขาของมารร้ายจะโผล่ขึ้นจากทางนั้น

ความวุ่นวาย (ฟิตนะฮฺ) จะมาจากทางทิศตะวันออกซึ่งเขาของมารร้ายจะโผล่ขึ้นจากทางนั้น

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างท่านอะลี อิบนุ อบีฏอลิบ (ร.ฎ.) กับท่านหญิงอาอิชะฮฺ (ร.ฎ.) และคำสั่งเสียของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวุสัลลัม) รวมถึงเหตุการณ์วันสมรภูมิอูฐ

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างท่านอะลี อิบนุ อบีฏอลิบ (ร.ฎ.) กับท่านหญิงอาอิชะฮฺ (ร.ฎ.) และคำสั่งเสียของท่านนบี (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวุสัลลัม) รวมถึงเหตุการณ์วันสมรภูมิอูฐ

จะเกิดความวุ่นวาย (ฟิตนะฮฺ) ในนครมะดีนะฮฺ

จะเกิดความวุ่นวาย (ฟิตนะฮฺ) ในนครมะดีนะฮฺ

ชายผู้หนึ่งจากชนเผ่าเกาะหฺฏอนจะปรากฏตัวก่อนถึงวันสิ้นโลกและชายทีชื่อ “ญะฮฺญาฮฺ” จะมีอำนาจ

ชายผู้หนึ่งจากชนเผ่าเกาะหฺฏอนจะปรากฏตัวก่อนถึงวันสิ้นโลกและชายทีชื่อ “ญะฮฺญาฮฺ” จะมีอำนาจ

สัจจะพยากรณ์ระบุว่า ผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในเวลาที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) กล่าวอัล-หะดีษบทนี้จะไม่มีชีวิตอยู่หลัง 100 ปีนับจากนั้น

สัจจะพยากรณ์ระบุว่า ผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในเวลาที่ท่านศาสนทูต (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม) กล่าวอัล-หะดีษบทนี้จะไม่มีชีวิตอยู่หลัง 100 ปีนับจากนั้น

สัจจะพยากรณ์ระบุว่าท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ บุสร์ (ร.ฎ.) จะมีอายุยืนยาวถึง 1 ศตวรรษ (ร้อยปี)

สัจจะพยากรณ์ระบุว่าท่านอับดุลลอฮฺ อิบนุ บุสร์ (ร.ฎ.) จะมีอายุยืนยาวถึง 1 ศตวรรษ (ร้อยปี)