Category: สัจจพยากรณ์ ที่ได้รับการคัดสรร

สัจจพยากรณ์ถึงการเสียชีวิตของท่านหญิงฟาติมะห์ อัซซะฮฺรออฺ (รฎ.)

สัจจพยากรณ์ถึงการเสียชีวิตของท่านหญิงฟาติมะห์ อัซซะฮฺรออฺ (รฎ.)

จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ (รฎ.) ได้เล่าว่า ฟาฏิมะฮฺ (รฎ.) ได้เล่าให้ฉันทราบว่า سَارَّنِيْ رسوْل اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ...

สัจจพยากรณ์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของท่านษาบิต อิบนุ กอยส์ (รฎ.)

สัจจพยากรณ์เกี่ยวกับการเสียชีวิตของท่านษาบิต อิบนุ กอยส์ (รฎ.)

มีรายงานระบุว่า ท่านษาบิต อิบนุ กอยส์ (รฎ.) ได้กล่าวว่า : โอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺ ฉันเกรงว่าฉันจะเป็นผู้วิบัติ ท่านศาส...

วงศ์วาน (อะฮฺลุ้ลบัยตฺ) ของท่านศาสนทูตจะประสบกับการทดสอบ

วงศ์วาน (อะฮฺลุ้ลบัยตฺ) ของท่านศาสนทูตจะประสบกับการทดสอบ

สัจจพยากรณ์ระบุว่า วงศ์วาน (อะฮฺลุ้ลบัยตฺ) ของท่านศาสนทูตจะประสบกับการทดสอบ รายงานจากท่านอับดุลลอฮฺ (ร.ฎ.) ว่า ท่านศาสนท...

เมืองอัลฮีเราะหฺจะถูกพิชิต

เมืองอัลฮีเราะหฺจะถูกพิชิต

สัจจพยากรณ์ระบุว่าเมืองอัลฮีเราะหฺจะถูกพิชิต จากท่านก็อยฺส์ จากท่านอะดียฺ อิบนิ หาติม กล่าวว่า ท่านศาสนทูต ได้กล่าวว่า م...

ชาวนครม่าดีนะฮฺจะพากันย้ายครอบครัวสู่ดินแดนที่ถูกพิชิตใหม่

ชาวนครม่าดีนะฮฺจะพากันย้ายครอบครัวสู่ดินแดนที่ถูกพิชิตใหม่

สัจจพยากรณ์ระบุว่า ชาวนครม่าดีนะฮฺจะพากันย้ายครอบครัวสู่ดินแดนที่ถูกพิชิตใหม่ จากท่านสุฟยาน อิบนุ อบี ซุฮัยร์ อันนุมัยรี...

ชาวมุสลิมจะสู้รบกับชนชาติเติร์ก

ชาวมุสลิมจะสู้รบกับชนชาติเติร์ก

สัจจพยากรณ์ระบุว่า ชาวมุสลิมจะสู้รบกับชนชาติเติร์ก ท่านอัลบุคอรียฺ ได้ระบุสายรายงานของท่านจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ (รฎ.) จา...

จะมีผู้ดำรงตำแหน่งค่อลีฟะหฺ 12 คน จากตระกูลกุรอยฺช์ ปกครองประชาชาติอิสลาม

จะมีผู้ดำรงตำแหน่งค่อลีฟะหฺ 12 คน จากตระกูลกุรอยฺช์ ปกครองประชาชาติอิสลาม

  สัจจพยากรณ์บ่งชี้ว่าจะมีผู้ดำรงตำแหน่งค่อลีฟะหฺ 12 คน จากตระกูลกุรอยฺช์ ปกครองประชาชาติอิสลามด้วยความเที่ยงธรรมและเกีย...

การแผ่แสนยานุภาพทางทหารของชาวมุสลิมสู่อินเดียและแคว้นสินธุ (ในปากีสถาน)

รายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะหฺ (รฎ.) ว่า ท่านศาสนทูตได้กล่าวว่า يَكُوْنُ فِىْ هذِهِ الْأمَّةِ بَعْثٌ إلَى السِّنْدِ وَالْهِ...