Category: 12. อะเนาะ กุญจี ชุรฆฺอ

หน้า 034-035 | ฟิกฮฺ : เวลาของการละหมาดฟัรฎู

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ  (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) (อธิบายเพิ่มเติมจานหนังสือ &#822...

หน้า 032-033 | ฟิกฮฺ : ประเภทต่างๆ ของน่ายิส และการขจัดน่ายิสแต่ละประเภท

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

หน้า 029 | ฟิกฮฺ : สิ่งที่ทำให้จำเป็นต้องอาบน้ำทั่วร่างกาย (ยกหะดัษใหญ่)

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

หน้า 028 | ฟิกฮฺ : ข้อห้ามของผู้ที่ไม่มีน้ำละหมาด [EP.1/2]

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

หน้า 026-027 | ฟิกฮฺ : สุนนะฮฺในการอาบน้ำละหมาด (ตอนที่ 3)

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

หน้า 025-26 | ฟิกฮฺ : สุนนะฮฺในการอาบน้ำละหมาด (ตอนที่ 2)

ตำราที่ใช้ : อะเนาะ กุญจี ชุรฆอ (อะกีดะฮฺ ฟิกฮฺ ตะเซาวุฟ) (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดไฟล์เสียง