Category: มูลเหตุแห่งการประทานอายะฮฺอัล-กุรอาน

 

 

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 142-144 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 142-144 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 138 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 138 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 135 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 135 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 133 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 133 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 130 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 130 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 125 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 125 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 121 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ

อัสบาบุนนุซูล | อายะฮฺที่ 121 สูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺ