Category: “ออแฤ นนายู บาเกาะ” คนมลายูบางกอก

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบมลายูของชาวมลายูบางกอก

คำว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ และทางวิทยาการ หมายถึง พฤติกรรมและสิ่งที...

ความเป็นมลายูของชาวมลายูบางกอกในด้านการประกอบอาชีพและค้าขาย

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบมลายูสำหรับชาวมลายูบางกอกนั้น หากไม่นับการใช้ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน (แต่ความสำคัญของภาษามลายูใน...

ความมีภาษามลายูเป็นภาษาสำคัญสำหรับคนมลายูบางกอก

ดูเหมือนว่าอัตลักษณ์อันเป็นคุณสมบัติสำคัญในการกำหนดความเป็นมลายู ในคำจำกัดความข้อนี้จะเป็นสิ่งที่ด้อยที่สุดสำหรับประชาคม...

ความมีชาติพันธุ์มลายูโดยสายเลือดของชาวมุสลิมมลายูบางกอก

คำว่า “ชาติพันธุ์มลายูโดยสายเลือด” นั้นเราคงมิได้มุ่งหมายตามคำนิยามของนักมานุษวิทยาหรือนักชาติพันธุ์วิทยา แต่หมายถึงความ...

ความเป็นมุสลิมผู้นับถือศาสนาอิสลาม

หากเราจะนิยามความเป็นมลายูโดยไม่พิจารณาถึงภูมิศาสตร์ในการตั้งหลักแหล่งของคนมลายูกล่าวคือ ไม่พิจารณาความเป็นมลายูว่าจะต้อ...

“ออแฤ นนายู บาเกาะ” คนมลายูบางกอก

“เมืองบางกอก” นับแต่ครั้งอดีตมีประชาคมมลายูอาศัยอยู่มาก่อนแล้ว สามารถนับย้อนขึ้นไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เนื่อง...