Category: กรมอาสาจาม อาณาจักรจัมปา (CHAMPA) และชนชาติจาม

ครูนักชาย จิเมฆ (ครูยูซบ)

มวยไทยไชยากับขุนนางกรมอาสาจาม-มลายู

ตามประวัติศาสตร์มวยไชยาเท่าที่ทราบกันระบุว่า มวยไชยาเริ่มมีขึ้นที่ตำบลพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพระภิกษุรูปหนึ่งที่...

การผสมผสานศิลปะการต่อสู้สองแขนง

ดินแดนแว่นแคว้นทางภาคใต้ของสยามประเทศ คือคาบสมุทรมลายูเป็นที่ตั้งของแคว้นโบราณ 4 แห่ง ได้แก่ แคว้นปัตตานี (ลังกาสุกะ) แค...

พิชัยสงครามตำรับอาสาจาม-มลายู

ชนชาติจามเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกับชนชาติมลายู-ชวา มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม ศาสนา และความเชื่อ ตลอดจนสรรพศ...

ขุนนางสายตระกูลสุลต่านสุลัยมาน

ขุนนางมุสลิมสายตระกูลสุลต่านสุลัยมาน สืบสายเลือดมาจากสุลต่านสุลัยมานชาห์ราชาธิบดีแห่งสิงขรนคร (ซิงโคร่า-สงขลา) ซึ่งปกครอ...

การจัดตั้งกรมอาสาจาม-มลายู

กรมอาสาจามเป็นหน่วยงานใหญ่สังกัดอยู่กับฝ่ายกลาโหม เป็นหนึ่งในกรมอาสาต่างชาติ หรือที่เรียกว่า อาสา 6 เหล่า ซึ่งประกอบไปด้...

ชนชาติจามในแผ่นดินสยามสมัยอยุธยา

ชาวจามหรือแขกจามจำนวนหนึ่งได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นซึ่งในเวลานั้นชนชาติจามในอาณาจัก...

ชนชาติจามเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม

นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่า ศาสนาอิสลามได้แผ่มาถึงอาณาจักรจัมปาก่อนคริสตศตวรรษที่ 11 โดยผ่านเส้นทางทั้งทางบกและทางทะเล ...

คุณสมบัติเฉพาะของชนชาติจาม

จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติจามในอาณาจักรจัมปาก่อนยุคศาสนาอิสลามที่แผ่เข้ามาในภายหลังทำให้เราได้รับทราบถึงคุณสมบัติ...

ประวัติศาสตร์กรมอาสาจาม-มลายู อาณาจักรจัมปา (CHAMPA) และชนชาติจาม

จัมปา (CHAMPA) คืออาณาจักรของพวกจามซึ่งเคยตั้งอยู่บนฝั่งทะเลของประเทศเวียดนามปัจจุบัน จากจารึกจามสมัยโบราณทำให้ทราบได้ว่...