Category: ซ้ำทวนบทเรียนจากกิตาบ

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 87) อายะฮฺ 2:255 : อายะฮฺกุรซี

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 87) อายะฮฺ 2:255 : อายะฮฺกุรซี

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 86-87) อายะฮฺ 2:253-254 / ปะวาวัร (หน้า 53)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 86-87) อายะฮฺ 2:253-254 / ปะวาวัร (หน้า 53)

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 86) อายะฮฺ 2:252-253 / ปะวาวัร (หน้า 53)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 86) อายะฮฺ 2:252-253 / ปะวาวัร (หน้า 53)

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 83-85) อายะฮฺ 2:251

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 83-85) อายะฮฺ 2:251

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี – เมื่อกองทัพของฏอลูตเผชิญหน้ากับกองทัพญาลูต (โกไลแอธ) ดาวน์โหลดไฟล์เ...

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 83-85) อายะฮฺ 2:248-251

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 83-85) อายะฮฺ 2:248-251

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี – เมื่อกองทัพของฏอลูตเผชิญหน้ากับกองทัพญาลูต (โกไลแอธ) ดาวน์โหลดไฟล์เ...

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 82-83) อายะฮฺ 2:246-247

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 82-83) อายะฮฺ 2:246-247

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี – เรื่องราวของท่านนบีซัมวีล และกษัตร์ฏอลูต – การละทิ้งการญีฮาดข...

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 81-82) อายะฮฺ 2:245 / ปะนาวัร หน้า 53 (ตะกับโบรฺ)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 81-82) อายะฮฺ 2:245 / ปะนาวัร หน้า 53 (ตะกับโบรฺ)

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 81) อายะฮฺ 2:243-244 | โรคระบาด / ปะนาวัร หน้า 53 (ตะกับโบรฺ)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 81) อายะฮฺ 2:243-244 | โรคระบาด / ปะนาวัร หน้า 53 (ตะกับโบรฺ)

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 80) อายะฮฺ 2:240-242 / ปะนาวัร หน้า 52-53

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 80) อายะฮฺ 2:240-242 / ปะนาวัร หน้า 52-53

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 79-80) อายะฮฺ 2:238-239 / ปะนาวัร หน้า 52

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 79-80) อายะฮฺ 2:238-239 / ปะนาวัร หน้า 52

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 79) อายะฮฺ 2:236-237 / ปะนาวัร หน้า 52

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 79) อายะฮฺ 2:236-237 / ปะนาวัร หน้า 52

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 78) อายะฮฺ 2:235 / ปะนาวัร หน้า 51

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 78) อายะฮฺ 2:235 / ปะนาวัร หน้า 51

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 78) อายะฮฺ 2:234 / ปะนาวัร หน้า 51

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 78) อายะฮฺ 2:234 / ปะนาวัร หน้า 51

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 77) อายะฮฺ 2:233 | การจ้างเพื่อให้นมแก่ทารก, ระยะเวลาการให้นม, ค่าเลี้ยงดู

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 77) อายะฮฺ 2:233 | การจ้างเพื่อให้นมแก่ทารก, ระยะเวลาการให้นม, ค่าเลี้ยงดู

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 76) อายะฮฺ 2:232 / ปะนาวัร (หน้า 50)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 76) อายะฮฺ 2:232 / ปะนาวัร (หน้า 50)

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 76) อายะฮฺ 2:231 / ปะนาวัร (หน้า 50)

ตัฟซีรนูรุ้ลอิหฺซาน (หน้า 76) อายะฮฺ 2:231 / ปะนาวัร (หน้า 50)

สถานที่ : บ้านพนัสนาวรรณ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ดาวน์โหลดไฟล์เสียง