Category: บทความชุด

“ออแฤ นนายู บาเกาะ” คนมลายูบางกอก

“เมืองบางกอก” นับแต่ครั้งอดีตมีประชาคมมลายูอาศัยอยู่มาก่อนแล้ว สามารถนับย้อนขึ้นไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เนื่อง...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 9 “นักบุญเปาโล” ผู้เปลี่ยนโฉมคริสต์ศาสนา

สำหรับชาวมุสลิมแล้ว ทุกคนศรัทธาในความเป็นศาสนทูตของอัล-มะสีหฺ อีซา บุตรมัรยัม (อ.ล.) และศรัทธาว่าพระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) เ...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 8 อัครสาวกสิบสองคนของพระเยซูคริสต์

อัครสาวกสิบสองคนของพระเยซูคริสต์ คัมภีร์อัล-กุรอานได้ระบุถึงบรรดาอัครสาวกของอัล-มะสีหฺ อีซา บุตร มัรยัม (อ.ล.) ว่า &#822...

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

1. สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับแห่งประเทศไทย , พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฺพร้อมความหมายภาษาไทย ; ศูนย์กษัตริย์ ฟะฮัด เพื่อการพิมพ...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระบบอิสลาม

ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกับปัจจัยเหตุหลายประการ ซึ่งแต่ละปัจจัยเหตุล้วนแต่มีความสัมพันธ์ทั้งในเช...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : ระบบสหกรณ์อิสลาม

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : ระบบสหกรณ์อิสลาม

1. สหกรณ์อิสลามหมายถึงคณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการของศาสนาอิสล...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : ธนาคารอิสลาม

ธนาคาร หมายถึง นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายบริษัท หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ที่ใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อว่า ธนาคาร ซึ่งประกอบธุ...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 7

พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้ระบุเรื่องราวภายหลังการจับกุมตัวพระเยซูคริสต์ (ซึ่งอัล-กุรอานได้หักล้างความเชื่อนี้ว่าไม่เป็นความจ...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค : ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายตามศาสนบัญญัติ

ศาสนาอิสลามได้อนุมัติพร้อมกับส่งเสริมให้ชาวมุสลิมมีความงดงามในบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดีตลอดจนการประดับตบแต่งเรืองร่างด...

หมวดว่าด้วยการอุปโภคบริโภค

ความหมายคำว่า “อุปโภค” เป็นคำกริยา หมายถึง เอามาใช้สอยให้เกิดประโยชน์ ส่วนคำว่า “บริโภค” นั้นเป็นคำกริยาเช่นกัน มีความหม...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 6

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ คัมภีร์อัล-กุรอานได้หักล้างความเชื่อของชาวยิวและคริสตชนที่ว่า อัล-มะสีหฺ อีซา (พระเยซูคริ...

หมวดการมอบฉันทะ

หมวดการมอบฉันทะ

ความหมาย การมอบฉันทะ เรียกในภาษาอาหรับว่า อัล-วะกาละฮฺ (اَلْوَكَالَةُ) ตามหลักภาษา หมายถึง การไว้ธุระด้วยความวางใจหรือกา...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 5

คัมภีร์อัล-กุรอานได้ระบุถึงปาฏิหาริย์ (มุอฺญิซาต) ที่พระองค์อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ทรงประทานแก่ อัล-มะสีหฺ อีซา บุตร มัรยัม (...

หมวดการยกให้และการอุทิศ : การอุทิศ

ความหมาย การอุทิศเรียกในภาษาอาหรับว่า อัล-วักฟุ (اَلْوَقْفُ) ตามหลักภาษาหมายถึง การหยุด, การกักขัง ในหลักศาสนา หมายถึง ก...

หมวดการยกให้และการอุทิศ : การยกให้

หมวดการยกให้และการอุทิศ : การยกให้

การยกให้ เรียกในภาษาอาหรับว่า อัล-ฮิบะฮฺ (اَلْهِبَة) ตามหลักภาษา หมายถึง ของขวัญที่มีผู้ยกให้ โดยผู้รับไม่เคยมีกรรมสิทธิ...