Category: บทความชุด

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 4

การประกาศข่าวอันประเสริฐของอัล-มีสีหฺ อีซา บุตรมัรยัม ถึงการมาของศาสนทูตท่านสุดท้าย พระองค์อัลลอฮฺ (พระผู้ทรงบริสุทธิ์แล...

กฎข้อที่ ๑๑ : ว่าด้วยเรื่องสำนวนคำนามประธานและคำนามกรรม

قاعدة يڠ كسبل فد مپتاكن صيغة اسم الفاعل دان اسم المفعول ในภาษามลายูมีการใช้สำนวนคำนามประธาน  ( اسْمُ الْفَاعِلِ ) และคำน...

หมวดการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ : การหุ้นส่วน

การหุ้นส่วน เรียกในภาษาอาหรับว่า อัช-ชะริกะฮฺ (اَلشَّرِكَةُ) มีความหมายตามหลักภาษาว่า การเข้าร่วมกัน จะโดยมีข้อตกลงหรือไ...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 3

สถานภาพของพระนางมัรยัม (มารีย์) ชาวคริสต์บางนิกายเชื่อว่า พระแม่มารีย์ (มัรยัม) เป็นพระมารดาของพระเป็นเจ้าคือ พระเยซูคริ...

กฎข้อที่ ๑๐ : ว่าด้วยเรื่องบรรดาประเภทของ “มัฟอูลมุตลัก”

قاعدة يڠ كسفوله فد مپتاكن سگل جنس باگى مفعول مطلق ในสำนวนของภาษามลายูนั้น มีการใช้  مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ  เช่นกัน โดยคำใด...

หมวดการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ : การจำนำ จำนอง

หมวดการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ : การจำนำ จำนอง

การจำนำ จำนอง การจำนำ จำนอง เรียกในภาษาอาหรับว่า อัร-เราะฮฺนุ (اَلرَّهْنُ) หมายถึง การที่ลูกหนี้นำหลักทรัพย์ไปวางแก่เจ้า...

หมวดการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ : การประกันภัย (อัต-ตะอฺมีน)

หมวดการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ : การประกันภัย (อัต-ตะอฺมีน)

เนื้อหาของหมวดนี้จะกล่าวถึงการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ โดยแบ่งออกเป็นหมวด ดังนี้ หมวดการประกันภัย (อัตตะอฺมีน) หมวดการจำนำ จ...

หมวดว่าด้วยลักษณะการซื้อขาย-แลกเปลี่ยน : การแลกเปลี่ยน

หมวดว่าด้วยลักษณะการซื้อขาย-แลกเปลี่ยน : การแลกเปลี่ยน

โดยหลักศาสนบัญญัติ  อนุมัติให้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของได้  ถ้าการแลกเปลี่ยนนั้นปลอดจากเรื่องดอกเบี้ย&n...

กฎข้อที่ ๙ ว่าด้วยเรื่องบรรดาสำนวนเงื่อนไข (شَرْطِيَّةٌ) และคำตอบของสำนวนเงื่อนไข ( جَوَابُ الشَّرْطِ)

قاعدة يڠ كسمبيلن فد مپتاكن سگل صيغة شرطية دان جوابڽ   ในภาษามลายู  มีคำที่บ่งถึงสำนวนเงื่อนไข ( شرطية) อยู่ ๖ คำ  ไ...

หมวดว่าด้วยลักษณะการซื้อขาย-แลกเปลี่ยน : การซื้อขาย

การซื้อขาย ในภาษาอาหรับเรียกการซื้อขายว่า อัล-บัยอฺ (اَلْبَيْعُ) ตามหลักภาษา หมายถึง การแลกเปลี่ยนสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 2

อัล-มะสีหฺ อีซา บุตรของมัรยัมกับอาดัม บิดาแห่งมุนษยชาติ คัมภีร์อัล-กุรอาน (The Holy Koran) ได้ประกาศอย่างชัดเจนแก่มนุษยโ...

แผนยึดครองประเทศของชนมุสลิม ฉบับพระสงฆ์ตามที่ปรากฏในไฟล์เสียง

بسم الله الرحمن الرحيم  الحمدلله الذى يخرج الناس من الظلمات إلى النوروالهدى والصلاةوالسلام على رسول الله محمد المصط...

คัมภีร์อัล-กุรอานกับคริสตชน : ภาคที่ 1

ศัพท์แสงและความหมายที่เกี่ยวข้อง ศัพท์แสงและความหมายที่เกี่ยวข้องในคัมภีร์อัล-กุรอาน เรียกขาน “คริสตชน” ในนาม “อัน-นะศอร...