Category: เสียงบรรยาย

อะกีดะฮฺ : “นรก” [EP.6] : การลงทันฑ์ในนรก และสิ่งที่จะป้องกันจากไฟนรก

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ (ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน) ประจำเดือนธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง