Category: เสียงบรรยาย

คุตบะฮฺ | อิบาดุรเราะหฺมาน [EP.1]

คุตบะฮฺ | อิบาดุรเราะหฺมาน [EP.1]

คุตบะหฺวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ ตอนที่ 15 : นามชื่อของวันกิยามะฮฺ ]

อะกีดะฮฺ : วันอาคีเราะฮฺ [ ตอนที่ 15 : นามชื่อของวันกิยามะฮฺ ]

บรรยาย ณ มัสญิดบางปลา จ.สมุทรปราการ ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน

คุตบะฮฺ | การเผยแพร่ของชีอะฮฺ

คุตบะฮฺ | การเผยแพร่ของชีอะฮฺ

คุตบะหฺวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่า

คุตบะฮฺอีดิลอัฎฮา 1435 | สิทธิของผู้นำ และหน้าที่ของผู้ตาม

คุตบะฮฺอีดิลอัฎฮา 1435 | สิทธิของผู้นำ และหน้าที่ของผู้ตาม

คุตบะฮฺอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.1435 มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านป่า) สวนหลวง กรุงเทพ

คุตบะฮฺวันศุกร์ | การอะซานและการอิกอมะฮฺ / วันอะรอฟะฮฺ

คุตบะฮฺวันศุกร์ | การอะซานและการอิกอมะฮฺ / วันอะรอฟะฮฺ

คุตบะหฺวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่า

การประกาศวันอีดิ้ลอัฎฮา 1435 ของสำนักจุฬาฯ

การประกาศวันอีดิ้ลอัฎฮา 1435 ของสำนักจุฬาฯ

บ้านพนัสนาวรรณ พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

คุณงามความดีในสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจยะฮฺ

คุณงามความดีในสิบวันแรกของเดือนซุลฮิจยะฮฺ

มัสยิดกลางจังหวัดชลบุรี

โทษของการทุจริตคอรัปชั่น

โทษของการทุจริตคอรัปชั่น

อ.อับดุลเลาะห์ และเยาะ

คุตบะฮฺ | อะมาลที่ซอและห์

คุตบะฮฺ | อะมาลที่ซอและห์

คุตบะหฺวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม บ้านป่า