Category: บทเรียนจากกิตาบ

054-บทซิกรุลลอฮฺ เมื่อตื่นขึ้นตอนกลางคืนแล้วต้องการนอนต่อ

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย :&...

บาปใหญ่ที่ 49 : การร้องคร่ำครวญ ตกอกชกหน้า เมื่อเจอภัย [EP.2]

ตำราที่ใช้ : กิตาบ อัลกะบาอิรฺ (ของอิหม่ามอัซ-ซะฮฺบียฺ)สถานที่ : บ้านฮัจยีหวัง (ปากซอยสวนหลวง) พัฒนาการ 20 กรุงเทพฯ ดาวน...

บรรดาคุณธรรมอันสูงส่ง : บทที่ 10 : การระลึกถึงความตาย [EP.3] – จบหนังสือ

ตำราที่ใช้ : ปะนาวัร บะฆี ฮะตี (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดหนังสือปะนาวั๊ร บะฆีย์ ฮะตีย์ PDF ดาวน์โหลดไฟล์เสีย...

บรรดาคุณธรรมอันสูงส่ง : บทที่ 10 : การระลึกถึงความตาย [EP.2]

ตำราที่ใช้ : ปะนาวัร บะฆี ฮะตี (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดหนังสือปะนาวั๊ร บะฆีย์ ฮะตีย์ PDF ดาวน์โหลดไฟล...

ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ | อายะฮฺที่ 92 : กฎหมายอิสลามเรื่องฆาตกรรม

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 184-185 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหล...

050-บทซิกรุลลอฮฺ ก่อนนอน [EP.1]

ตำราที่ใช้ : อัลอัซการ อัลมุนตะคอบะฮฺ มิน กะลาม ซัยยิดิลอับร๊อร ; อิหม่ามอันนะวาวีย์  ตำราที่ใช้อธิบาย : อัล-ฟุตูหาต อัร...

หะดีษที่ 131-133 : หมวดการละหมาด : กำหนดเวลาละหมาด

 ตำราที่ใช้ : อิบานะตุ้นอะฮฺกาม (อธิบาย บุลูฆิ้ลมะรอม) ดาวน์โหลดหนังสืออิบานะห์ฯ เล่ม 1 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง  

หะดีษที่ 128-130 : หมวดการละหมาด : กำหนดเวลาละหมาด

 ตำราที่ใช้ : อิบานะตุ้นอะฮฺกาม (อธิบาย บุลูฆิ้ลมะรอม) ดาวน์โหลดหนังสืออิบานะห์ฯ เล่ม 1 ดาวน์โหลดไฟล์เสียง

บรรดาคุณธรรมอันสูงส่ง : บทที่ 10 : การระลึกถึงความตาย [EP.1]

ตำราที่ใช้ : ปะนาวัร บะฆี ฮะตี (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดหนังสือปะนาวั๊ร บะฆีย์ ฮะตีย์ PDF ดาวน์โหลดไฟล์เสีย...

บรรดาคุณธรรมอันสูงส่ง : บทที่ 9 : ยินดีต่อการกำหนดของอัลออฮฺ [EP.3]

ตำราที่ใช้ : ปะนาวัร บะฆี ฮะตี (เชคอับดุลกอดีรฺ อัลมัลดีลี) ดาวน์โหลดหนังสือปะนาวั๊ร บะฆีย์ ฮะตีย์ PDF ดาวน์โหลดไฟล์เสีย...

บทที่ 4 : วิริดหลังละหมาด [EP.3] (หน้า 54-55)

ตำราที่ใช้ : วิชาหุ้ลอัฟรอหฺ ว่าอัศบาหุ้ลฟ่าลาหฺ (-มลายู- การละหมาดฯลฯ) สถานที่ : มัสญิดญามิอุ้ลอิซฮารฺ (หัวหมากใหญ่) ถ....

ตัฟซีร | ซูเราะฮฺอัน-นิสาอฺ | อายะฮฺที่ 90-91

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 183-184 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหล...