Category: 1. ตัฟซีรอัลกุรอาน

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 265 | การบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจ

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 92-93 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ...

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 262-264 | อย่าทำลายภาคผลของการบริจาคด้วยการลำเลิก

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 92 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ส...

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 261-262 | ภาคผลของการบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺ

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 89-90 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ...

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 260 | นบีอิบรอฮีมกับการทำให้สิ่งที่ตายฟื้นคืนชีพของอัลลอฮฺ

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 89-90 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ...

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 256-257 | ไม่มีการบังคับกันในศาสนา

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 88 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ส...

อัลบะกอเราะฮฺ | ความประเสริฐของอายะฮฺกุรซีย์

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 87 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ส...

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 255 | อายะฮฺกุรซีย์

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 87-88 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ...

อัลบะกอเราะฮฺ | อายะฮฺ 254-255 | การบริจาค / อายะฮฺกุรซีย์

  ตำรา ที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (มลายู) หน้า 87และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถ...