Category: 1. ตัฟซีรอัลกุรอาน

ซูเราะห์อัลบากอเราะห์ อายะที่ 198-202 เรื่องฮัจย์และอุมเราะฮฺ (ตอน 3)

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...

ซูเราะห์อัลบากอเราะห์ อายะที่ 196-197 เรื่องฮัจย์และอุมเราะฮฺ (ตอน 2)

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...

ซูเราะห์อัลบากอเราะห์ อายะที่ 196 เรื่องฮัจย์และอุมเราะฮฺ)

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...

ซูเราะห์ อัลบากอเราะห์ 194-195 การสู้ัรบกับกุฟฟารฺ (ตอนจบ)

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...

ซูเราะห์ อัลบากอเราะห์ 190-193 การสู้ัรบกับกุฟฟารฺ

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...

ซูเราะห์ อัลบากอเราะห์ 188-189 การกินทรัพย์สินโดยการทุจริต

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...

ซูเราะห์ อัลบากอเราะห์ :อายะห์ที่ 186-187 การขอดุอาอฺ, บทบัญญัติการถือศิลอด

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...

ซูเราะห์ อัลบากอเราะห์ :อายะห์ที่ 183-185 บทบัญญัติการถือศีลอด

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...

ซูเราะฮฺ อัลบากอเราะฮฺ อายะห์ที่ 180-182 การว่าซียะฮฺ (สั่งเสีย) ที่จำเป็น

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...

ซูเราะฮฺ อัลบากอเราะฮฺ อายะห์ที่ 178-179 การกิซ๊อซ

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...

ซูเราะฮฺ อัลบากอเราะฮฺ อายะห์ที่ 174-177

  ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1  (อธิบายอัลกุรอาน) และอธิบายเพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหร...