Category: 1. ตัฟซีรอัลกุรอาน

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 118 | การให้ความไว้วางใจพวกปฏิเสธศรัทธา

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 131-132 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที่ ...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 116-117 | การปฏิบัติที่สูญเปล่าของผู้ปฏิเสธในวันกิยามะฮฺ

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 131 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที่ :โรง...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 113-115 | กลุ่มหนึ่งจากชาวคัมภีร์ที่ศรัทธา

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 130-131 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที่ ...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 110-111 | สาเหตุแห่งความประเสริฐของประชาคมอิสลาม

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 129-130 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที่ ...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 106-109 | วันซึ่งบรรดาใบหน้าจะขาวผ่อง และบรรดาใบหน้าจะดำคล้ำ

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 129 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที่ :โรง...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 104-105 | การสั่งใช้ให้ทำความดี ห้ามปรามความชั่ว และอย่าแตกแยกกัน

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 128-129 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที่ ...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 100-103 | การชีนำให้ผู้ศรัทธารักษาอัตลักษณ์ ยึดมั่นในอัลกุรอานและอิสลาม

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 127-128 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที่ ...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 97 | การประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับผู้มีความสามารถ

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 127 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที่ :โรง...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 98-99 | การยืนกรานของชาวคัมภีร์ต่อการปฏิเสธ…

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 127 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที่ :โรง...

ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน | อายะฮฺ 96-97 | เรื่องราวของกะอฺบะฮฺ

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 126-127 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที่ ...

ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน | อายะฮฺ 93-95

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 126 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที่ :โรง...

ซูเราะอฺอาลิอิมรอน | อายะฮฺ 92 | การบริจาคสิ่งที่ตนรัก

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 125-126 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) สถานที่ ...