Category: 3. ตัฟซีร ซูเราะฮฺอาลิอิมรอน

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 199-200

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 153 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหลดไฟล...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 196-198

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 151-152 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหล...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 193-195

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 151-152 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหล...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 190-192

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 151 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหลดไฟล...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 186 | การอดทนและมีความยำเกรงเมื่อถูกทดสอบ

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 150 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหลดไฟล...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 183-185

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 183-185

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 149-150 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหล...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 181-182 / ปะนาวัร บาฆี ฮาตี หน้า 64-65

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 181-182 / ปะนาวัร บาฆี ฮาตี หน้า 64-65

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 148-149 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหล...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 180 / ปะนาวัร บาฆี ฮาตี หน้า 64

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 180 / ปะนาวัร บาฆี ฮาตี หน้า 64

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 148 และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหลดไฟล...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 179 / ปะริสัย บะฆี ซะกาลิยัน มุกัลลัฟฯ หน้า 80

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 179 / ปะริสัย บะฆี ซะกาลิยัน มุกัลลัฟฯ หน้า 80

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 147-148  และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โห...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 176-178 / ปะริสัย บะฆี ซะกาลิยัน มุกัลลัฟฯ หน้า 63

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 176-178 / ปะริสัย บะฆี ซะกาลิยัน มุกัลลัฟฯ หน้า 63

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 147  และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหลดไฟ...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 174-175 / ปะนาวัร บาฆี ฮาตี หน้า 63

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 174-175 / ปะนาวัร บาฆี ฮาตี หน้า 63

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 146-147  และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โห...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 169-173

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 169-173

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 145-146  และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โห...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 167-168 / ปะนาวัรฯ หน้า 62

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 167-168 / ปะนาวัรฯ หน้า 62

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 144-145  และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โห...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 164-167 / ปะริสัย หน้า 79

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 164-167 / ปะริสัย หน้า 79

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 144  และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โหลดไฟ...

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 162-164

ตัฟซีร | อาลิอิมรอน | อายะฮฺ 162-164

ตำราที่ใช้ : ตัฟซีร นูรุ้ลอิหฺซาน (มลายู) เล่มที่ 1 หน้า 143-144  และอธิบาย เพิ่มเติมจาก ตัฟซีรอัลมุนีร (อาหรับ) ดาวน์โห...