Category: ฮูก่มเกี่ยวกับมัสญิดและการละหมาด

บทที่ว่าด้วยการละหมาดอีดทั้งสอง และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดอีด

باب‭ ‬صلاة‭ ‬العيدين‭ ‬وما‭ ‬يتعلق‭ ‬بها บทที่ว่าด้วยการละหมาดอีดทั้งสอง และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดอีด ความหมาย คำ...

บทที่ว่าด้วยการอธิบายถึงบรรดาข้อปฏิบัติของการละหมาดวิตร์

บทที่ว่าด้วยการอธิบายถึงบรรดาข้อปฏิบัติของการละหมาดวิตร์

باب‭ ‬بيان‭ ‬أحكام‭ ‬صلاة‭ ‬الوتر บทที่ว่าด้วยการอธิบายถึงบรรดาข้อปฏิบัติของการละหมาดวิตร์ ความหมาย คำว่า อัล-วิตร์ ‭)‬ا...

บทที่ว่าด้วยการละหมาดตะรอวีหฺ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดตะรอวีหฺ

باب‭ ‬صلاة‭ ‬التراويح‭ ‬ومايتعلق‭ ‬بها บทที่ว่าด้วยการละหมาดตะรอวีหฺ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดตะรอวีหฺ ความหมาย ค...

บทการอิอฺติก็าฟและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง

باب‭ ‬الإعتكاف‭ ‬وما‭ ‬يتعلق‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬المسائلบทการอิอฺติก็าฟและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ความหมาย อัล-อิอฺติก็าฟ ‭‬ال...

ฟัรฎูของการละหมาดวันศุกร์ และเงื่อนไขของคุตบะฮฺวันศุกร์

  ฟัรฎูของการละหมาดวันศุกร์การทำละหมาดวันศุกร์จะมีองค์ประกอบหลัก (ฟัรฎู) ที่ขาดไม่ได้ 2 ประการ คือ1) การแสดงธรรม (คุฏบะฮ...

บรรดาเงื่อนไขในการเศาะหฺละหมาดวันศุกร์

บรรดาเงื่อนไขในการเศาะหฺละหมาดวันศุกร์

การละหมาดวันศุกร์จะใช้ไม่ได้นอกเสียจากต้องมีเงื่อนไขครบ 4 ประการดังต่อไปนี้ 1) การละหมาดวันศุกร์จะต้องถูกกระทำในเขตของกล...

การละหมาดวันศุกร์ صلاة الجمعة

การละหมาดวันศุกร์ صلاة الجمعة

ความหมาย คำว่า “ อัล-ญุมอะฮฺ “ หมายถึง การประชุม , การร่วมชุมนุม , ความสมานฉันท์ , สัปดาห์ และวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันในลำดั...

กรณีการซิกรุลอฮฺโดยใช้ลูกประคำ (ลูกตัสแบะหฺ)

“ประคำ” เป็นคำนาม หมายถึง ลูกกลมๆ ที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายการนับในการบริกรรมภาวนาหรือสำหรับใช้เป็นเครื่องราง ...