Category: ฮูก่มเกี่ยวกับมัสญิดและการละหมาด

องค์ประกอบหลัก (อัรฺกาน) ของการแสดงธรรม (คุฏบะฮฺ) ทั้ง 2  คุฏบะฮฺ ในการละหมาดวันศุกร์

การแสดงธรรม (คุฏบะฮฺ) ในวันศุกร์มีองค์ประกอบหลัก (อัรฺกาน) ทั้ง 2 คุฏบะฮฺ 5 ประการ โดย 3 ประการแรกนักวิชาการสังกัดมัซฮับ...

บทที่ว่าด้วยการละหมาดอีดทั้งสอง และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดอีด

باب‭ ‬صلاة‭ ‬العيدين‭ ‬وما‭ ‬يتعلق‭ ‬بها บทที่ว่าด้วยการละหมาดอีดทั้งสอง และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดอีด ความหมาย คำ...

บทที่ว่าด้วยการอธิบายถึงบรรดาข้อปฏิบัติของการละหมาดวิตร์

บทที่ว่าด้วยการอธิบายถึงบรรดาข้อปฏิบัติของการละหมาดวิตร์

باب‭ ‬بيان‭ ‬أحكام‭ ‬صلاة‭ ‬الوتر บทที่ว่าด้วยการอธิบายถึงบรรดาข้อปฏิบัติของการละหมาดวิตร์ ความหมาย คำว่า อัล-วิตร์ ‭)‬ا...

บทที่ว่าด้วยการละหมาดตะรอวีหฺ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดตะรอวีหฺ

باب‭ ‬صلاة‭ ‬التراويح‭ ‬ومايتعلق‭ ‬بها บทที่ว่าด้วยการละหมาดตะรอวีหฺ และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดตะรอวีหฺ ความหมาย ค...

บทการอิอฺติก็าฟและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง

باب‭ ‬الإعتكاف‭ ‬وما‭ ‬يتعلق‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬المسائلบทการอิอฺติก็าฟและประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ความหมาย อัล-อิอฺติก็าฟ ‭‬ال...

ฟัรฎูของการละหมาดวันศุกร์ และเงื่อนไขของคุตบะฮฺวันศุกร์

  ฟัรฎูของการละหมาดวันศุกร์การทำละหมาดวันศุกร์จะมีองค์ประกอบหลัก (ฟัรฎู) ที่ขาดไม่ได้ 2 ประการ คือ1) การแสดงธรรม (คุฏบะฮ...

บรรดาเงื่อนไขในการเศาะหฺละหมาดวันศุกร์

บรรดาเงื่อนไขในการเศาะหฺละหมาดวันศุกร์

การละหมาดวันศุกร์จะใช้ไม่ได้นอกเสียจากต้องมีเงื่อนไขครบ 4 ประการดังต่อไปนี้ 1) การละหมาดวันศุกร์จะต้องถูกกระทำในเขตของกล...

การละหมาดวันศุกร์ صلاة الجمعة

การละหมาดวันศุกร์ صلاة الجمعة

ความหมาย คำว่า “ อัล-ญุมอะฮฺ “ หมายถึง การประชุม , การร่วมชุมนุม , ความสมานฉันท์ , สัปดาห์ และวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันในลำดั...

กรณีการซิกรุลอฮฺโดยใช้ลูกประคำ (ลูกตัสแบะหฺ)

“ประคำ” เป็นคำนาม หมายถึง ลูกกลมๆ ที่ร้อยเป็นพวงสำหรับเป็นเครื่องหมายการนับในการบริกรรมภาวนาหรือสำหรับใช้เป็นเครื่องราง ...

กรณีการอ่านบิสมิลลาฮฺค่อยหรือดังของอิมาม

การอ่านสูเราะฮฺอัล-ฟาติหะฮฺ ถือเป็นองค์ประกอบหลัก (รุกน์) ที่จำเป็นในการละหมาดทั้งละหมาดฟัรฎูและละหมาดสุนนะฮฺ และเป็นสูเ...

การยืนของอิมามกับมะอฺมูม และการซิกรุ้ลลอฮฺและดุอาหลังการละหมาดญะมาอะฮฺ

  1. สุนนะฮฺให้มะอฺมูมคนเดียวยืนทางด้านขวาของอิมาม ไม่ว่าจะเป็นชายหรือเด็กที่รู้เดียงสาก็ตาม และส่งเสริม (มุสตะหับ) ให้ม...

ประเด็นว่าด้วยคุณสมบัติของผู้เป็นอิมามนำละหมาดญะมาอะฮฺ

 1. เด็กผู้ชายที่รู้เดียงสา (มุมัยยิซ) ที่การละหมาดของเขาใช้ได้ การเป็นอิมามนำละหมาดของเขาย่อมใช้ได้ โดยไม่มีข้อขัดแย้งใ...

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดญะมาอะฮฺ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละหมาดญะมาอะฮฺ

1. อิมาม อัช-ชาฟิอียฺ (ร.ฮ.) และบรรดาสานุศิษย์ของท่านกล่าวว่า การปฏิบัติละหมาดญะมาอะฮฺสำหรับผู้ชายที่มัสญิดมีภาคผลความปร...

จำนวนของผู้ละหมาดที่ถือเป็นการละหมาดญะมาอะฮฺ

จำนวนของผู้ละหมาดที่ถือเป็นการละหมาดญะมาอะฮฺ

นักวิชาการสังกัดมัซฮับอัช-ชาฟิอียฺ ระบุว่า จำนวนที่น้อยที่สุดของการละหมาดญะมาอะฮฺคือ สองคน อันได้แก่ อิมามและมะอฺมูม ดัง...

หลักฐานว่าด้วยการละหมาดญะมาอะฮฺ

หลักฐานว่าด้วยการละหมาดญะมาอะฮฺ

1. ท่านอบูฮุรอยเราะฮฺ (ร.ฎ.) กล่าวว่า : ท่านรสูลลุลลอฮฺ (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) กล่าวว่า  إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَ...

صلاةالجماعة  การละหมาดญะมาอะฮฺ : ความหมายและข้อชี้ขาด

صلاةالجماعة การละหมาดญะมาอะฮฺ : ความหมายและข้อชี้ขาด

ความหมาย คำว่า “อัลญะมาอะฮฺ” (الجماعة) หมายถึง กลุ่มคน , หมู่คน และคณะบุคคลที่มีจำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การละหมาดอัล-ญะม...