Category: ฮูก่มเกี่ยวกับมัสญิดและการละหมาด

صلاة تحية المسجد การละหมาดตะหิยะตุ้ลมัสญิด

صلاة تحية المسجد การละหมาดตะหิยะตุ้ลมัสญิด

การละหมาดตะหิยะตุ้ลมัสญิด หมายถึง การละหมาดที่ถูกกระทำขึ้นเมื่อเข้าสู่มัสญิดเพื่อเป็นการให้เกียรติ (อิกร็อม) แก่สถานที่ค...

การอะซานและการอิกอมะฮฺ

ความหมายคำว่า อะซาน (اَلْاَﺬَانُ) ตามรากศัพท์ หมายถึง การแจ้งให้ทราบ, การบอกให้รู้ และการประกาศ ส่วนความหมายตามนิยาม หมา...