บรรดาเครื่องหมายแห่งความรักของอัลลอฮฺ (ซ.บ.) ที่มีต่อบ่าว และการส่งเสริมให้มีจรรยามารยาทด้วยกับเครื่องหมายเหล่านั้น และการพยายามที่จะให้เกิดขึ้นด้วยเครื่องหมายเหล่านั้น

You may also like...