ก่อฏอและก่อดัร :: การอีหม่านต่อก่อฎอฺและก่อดัรฺ (การกำหนดสภาวะการณ์) (หน้า 74-78)

You may also like...