มารยาทอันงดงามย่อมยกสถานภาพของบุคคลเสมอ

You may also like...