กฎข้อที่ ๓ ว่าด้วยคำที่ตกอยู่หลัง اوله ( อู เละฮฺ )

1423

قاعدة يڠ كتيگ

فد مپتاكن كلمة يڠ جاتوه اى كمدين درفد ” اوله “

คำว่า اوله เป็นคำที่แสดงให้รู้ว่า คำที่ตกอยู่หลังจากมัน  ทำหน้าที่เป็นประธาน (فَاعِلٌ) ให้แก่ กริยา (فِعْلٌ) ที่ถูกกล่าวมาก่อนหน้ามัน ไม่ว่าจะอยู่ห่างกันหรือติดกันก็ตาม และขณะให้ความหมายหรือแปลประโยคนั้นให้แปลประธาน   ( فاعل ) ที่ตกอยู่หลังคำว่า اوله ก่อนเสมอ

 

ตัวอย่าง

مننجوكى اوله فغارڠ رحمه الله تعالى دڠن اين فركتأن كفد …….

ผู้ประพันธ์หนังสือ (..) ได้บ่งชี้ด้วยคำพูดนี้ถึง..”

คำอธิบาย  คำว่า  فغارڠ ในประโยคตัวอย่างเป็นประธาน ( فاعل ) ให้แก่คำกริยา  (فعل)  ที่อยู่ก่อนหน้ามันคือ مننجوكى (บ่งชี้) ทั้งนี้เพราะคำว่า  فغارڠ ตกอยู่หลังคำว่า اوله ขณะให้ความหมายหรือแปลประโยคจะต้องแปลประธาน (فاعل) เสียก่อนจึงจะได้ใจความ

 

 

คำนามที่ตกเป็นประธาน ( فاعل ) ให้แก่กริยา ( فعل ) โดยไม่มีคำว่า اوله  นำมาก่อนก็มี

ตัวอย่าง

“سبدارسول الله صلى الله عليه وسلم”

ท่านร่อซูล (ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ซัลลัม) ได้กล่าวว่า

คำอธิบาย คำว่า  رسول الله  ในประโยคนี้เป็นประธาน ( فاعل ) ให้แก่  กริยา       ( فعل ) ที่อยู่ก่อนหน้ามันคือคำว่า سبدا  (กล่าวว่า) ขณะให้ความหมายหรือแปลประโยคจะต้องแปลคำที่เป็นประธานก่อน (คือคำว่า رسول الله ) จึงจะได้ใจความ และสังเกตได้ว่าในประโยคตัวอย่างไม่ได้กล่าวคำว่า اوله มาก่อนประธาน ( فاعل )แต่อย่างใด

บางทีคำที่เป็นประธาน ( فاعل ) ให้แก่ กริยา ( فعل ) ก่อนหน้ามันนั้น ไม่ใช่คำนามแท้ที่ปรากฏชัด  (اسْمٌ ظَاهِرٌ) แต่เป็นคำสรรพนาม  (ضَمِيْرٌ) ซึ่งในภาษามลายูใช้คำสรรพนาม (ضمير) หลายตัว  เช่น

  • (اى)
เขาผู้ชาย ตรงกับคำว่า هو ในภาษาอาหรับ
  • (ايا )
หล่อน (ผู้หญิง) ตรงกับคำว่า هى ในภาษาอาหรับ
  • (مريكئيت)
พวกเขาทั้งหลาย ตรงกับคำว่า هم ในภาษาอาหรับ
  • أكو ، ساى
ฉัน –ข้าพเจ้า ,ดิฉัน ตรงกับคำว่า أنا ในภาษาอาหรับ
  • ( اڠكو)
ท่าน, เธอ ตรงกับคำว่า انتَ ,انتِ  ในภาษาอาหรับ
  • (كيت) ٬  (كامى)
เรา  ตรงกับคำว่า  نَحْنُ    ในภาษาอาหรับ

ดังนั้นประโยคใดที่ประกอบด้วยคำกริยา( فعل )  และประธาน  ( فاعل ) ที่มาในรูปคำสรรพนามก็ให้แปลคำสรรพนามที่ตกเป็นประธานก่อนเสมอ

ตัวอย่าง

1. تياد مڠتهوى اى اكن …….

เขาไม่รู้ว่า…………..

คำอธิบาย  คำว่า اى ซึ่งเป็นสรรพนาม (ضمير) เป็นประธาน ( فاعل ) ให้แก่คำกริยา ( فعل )  ที่อยู่ก่อนหน้ามันคือคำว่า مڠتهوى ( รู้ )

สังเกตได้ว่าในประโยคตัวอย่างไม่มีคำว่า اوله ปรากฏอยู่ก่อนประธานคือคำว่า  اى แต่อย่างใด

2.  مڠاكو اى اكندى

เขายอมรับมัน

คำอธิบาย คำว่า اى ซึ่งเป็นสรรพนาม (ضمير) เป็นประธานให้แก่คำกริยาที่อยู่ก่อนหน้ามันคือคำว่า  مڠاكو  ( ยอมรับ )

3. دان ممبنركن كيت اكن لوح محفوظ

และพวกเราเชื่อว่า เลาหฺ มะหฺฟูซ เป็นเรื่องจริง

คำอธิบาย คำว่า كيت ซึ่งเป็นสรรพนาม (ضمير) เทียบได้กับคำว่า نحن หรือ  نا ในกริยาอดีต ( فِعْلٌ مَاضٍ ) หรือ نون  ในกริยาปัจจุบัน –อนาคต เช่น  آمنَّا – نؤمن เป็นต้น คำว่า كيت ในประโยคตัวอย่างตกเป็นประธาน (فاعل) ให้แก่คำกริยาที่ถูกกล่าวมาก่อนหน้ามันคือ คำว่า ممبنركن (เชื่อว่าจริง, ศรัทธา)

4.  دان بركات اوله كامى

และพวกเรา (จะ) กล่าว ว่า

คำอธิบาย คำว่า كامى ซึ่งเป็นคำสรรพนาม (ضمير) เหมือนกับคำว่า كيت ตกเป็นประธานให้กับคำกริยาที่อยู่หน้ามันคือคำว่า بركات  และสังเกตได้ว่า คำว่า  كامى  ตกอยู่หลังคำว่า  اوله ในประโยคนี้แสดงว่า คำสรรพนามที่ตกเป็นประธานให้แก่กริยานั้น มีคำว่า اوله กล่าวมาก่อนก็ได้ ( ดังตัวอย่างนี้ ) หรือไม่มีก็ได้ (ดังตัวอย่างที่ 3 )

5.      دان مڠرجاكن مريكئيت اكندى

และพวกเขาจะประพฤติ (กระทำ) มัน

คำอธิบาย คำว่า  مريكئيت ซึ่งเป็นคำสรรพนามตกเป็นประธานให้แก่คำกริยาที่อยู่ก่อนหน้ามัน คือคำว่า  مڠرجاكن  ในประโยคนี้โดยไม่มีคำว่า اوله ถูกกล่าวมาก่อนแต่อย่างใด

Default image
อาลี เสือสมิง