ลักษณะอาญาและบทลงโทษในกฎหมายอิสลาม : 2. การลักทรัพย์หรือโจรกรรม

You may also like...