ก่อฏอและก่อดัร :: สิ่งใดจะพลาดจากบ่าวก็จะไม่ประสบแก่บ่าว และสิ่งใดที่จะประสบแก่บ่าวก็ไม่ปรากฎว่าสิ่งนั้นจะพลาดจากบ่าว (หน้า 83)

You may also like...