ก่อฏอและก่อดัร :: ความรู้ของอัลลอฮฺนั้นสมบูรณ์มาก่อนแล้ว [1] (หน้า 83-84)

You may also like...