ก่อฏอและก่อดัร :: ความรู้ของอัลลอฮฺนั้นสมบูรณ์มาก่อนแล้ว [2] (หน้า 84-85)

You may also like...