กฎข้อที่ ๕ เรื่องคำกริยาและบุพบทที่เชื่อมกับคำกริยา

You may also like...