ข้อเท็จจริงจากถ้อยคำซึ่งปรากฏในคลิปวีดีโอของพระธรรมกิตติเมธี (โฆษกมหาเถรสมาคม)

You may also like...