ซาบิตฺ อิบนุ กุรฺเราะฮฺ (ثابت بن قرة)

You may also like...