ลักษณะอาญาและบทลงโทษในกฎหมายอิสลาม : 8. การละทิ้งการละหมาด

You may also like...