อีหม่านต่อบรรดามะลาอิกะฮฺ บรรดานบี และบรรดาคัมภีร์ (หน้า 92-93)

You may also like...