ชื่อบ้านนามเมือง – อับนู๊บ أَبْنُوْب – อับฮา أَبْهَا – อับฮัรฺ اَبْهَر – อะบู أَبُوْ – อบุลอับยัฎ أَبُوْالأَبْيَضِ – อบูตีจฺญ์ أَبُوْتِيْج – อบุลญะอฺด์ أَبُوْالْجَعْدِ

You may also like...